# ภาษาไทย ภาษาอาร์เซอร์ไบจัน Sound
0 ศูนย์ Sıfır
1 หนึ่ง Bir
2 สอง Iki
3 สาม Üç
4 สี่ Dörd
5 ห้า Beş
6 หก Altı
7 เจ็ด Yeddi
8 แปด Səkkiz
9 เก้า Doqquz
10 สิบ On
11 สิบเอ็ด On bir
12 สิบสอง On iki
13 สิบสาม On üç
14 สิบสี่ On dörd
15 สิบห้า On beş
16 สิบหก On altı
17 สิบเจ็ด On yeddi
18 สิบแปด On səkkiz
19 สิบเก้า On doqquz
20 ยี่สิบ Iyirmi
21 ยี่สิบเอ็ด Iyirmi bir
22 ยี่สิบสอง İyirmi iki
23 ยี่สิบสาม Iyirmi üç
24 ยี่สิบสี่ Iyirmi dörd
25 ยี่สิบห้า Iyirmi beş
26 ยี่สิบหก Iyirmi altı
27 ยี่สิบเจ็ด Iyirmi yeddi
28 ยี่สิบแปด Iyirmi səkkiz
29 ยี่สิบเก้า Iyirmi doqquz
30 สามสิบ Otuz
31 สามสิบเอ็ด Otuz bir
32 สามสิบสอง Otuz iki
33 สามสิบสาม Otuz üç
34 สามสิบสี่ Otuz dörd
35 สามสิบห้า Otuz beş
36 สามสิบหก Otuz altı
37 สามสิบเจ็ด Otuz yeddi
38 สามสิบแปด Otuz səkkiz
39 สามสิบเก้า Otuz doqquz
40 สี่สิบ Qırx
41 สี่สิบเอ็ด Qırx bir
42 สี่สิบสอง Qırx iki
43 สี่สิบสาม Qırx üç
44 สี่สิบสี่ Qırx dörd
45 สี่สิบห้า Qırx beş
46 สี่สิบหก Qırx altı
47 สี่สิบเจ็ด Qırx yeddi
48 สี่สิบแปด Qırx səkkiz
49 สี่สิบเก้า Qırx doqquz
50 ห้าสิบ Əlli
51 ห้าสิบเอ็ด Əlli bir
52 ห้าสิบสอง Əlli iki
53 ห้าสิบสาม Əlli üç
54 ห้าสิบสี่ Əlli dörd
55 ห้าสิบห้า Əlli beş
56 ห้าสิบหก Əlli altı
57 ห้าสิบเจ็ด Əlli yeddi
58 ห้าสิบแปด Əlli səkkiz
59 ห้าสิบเก้า Əlli doqquz
60 หกสิบ Altmış
61 หกสิบเอ็ด Altmış bir
62 หกสิบสอง Sixty iki
63 หกสิบสาม Altmış üç
64 หกสิบสี่ Altmış dörd
65 หกสิบห้า Altmış beş
66 หกสิบหก Altmış altı
67 หกสิบเจ็ด Altmış yeddi
68 หกสิบแปด Altmış səkkiz
69 หกสิบเก้า Sixty doqquz
70 เจ็ดสิบ Yetmiş
71 เจ็ดสิบเอ็ด Yetmiş bir
72 เจ็ดสิบสอง Yetmiş iki
73 เจ็ดสิบสาม Yetmiş üç
74 เจ็ดสิบสี่ Yetmiş dörd
75 เจ็ดสิบห้า Yetmiş beş
76 เจ็ดสิบหก Yetmiş altı
77 เจ็ดสิบเจ็ด Yetmiş yeddi
78 เจ็ดสิบแปด Yetmiş səkkiz
79 เจ็ดสิบเก้า Yetmiş doqquz
80 แปดสิบ Səksən
81 แปดสิบเอ็ด Səksən bir
82 แปดสิบสอง Səksən iki
83 แปดสิบสาม Səksən üç
84 แปดสิบสี่ Səksən dörd
85 แปดสิบห้า Səksən beş
86 แปดสิบหก Səksən altı
87 แปดสิบเจ็ด Səksən yeddi
88 แปดสิบแปด Səksən səkkiz
89 แปดสิบเก้า Səksən doqquz
90 เก้าสิบ Doxsan
91 เก้าสิบเอ็ด Doxsan bir
92 เก้าสิบสอง Doxsan iki
93 เก้าสิบสาม Doxsan üç
94 เก้าสิบสี่ Doxsan dörd
95 เก้าสิบห้า Doxsan beş
96 เก้าสิบหก Doxsan altı
97 เก้าสิบเจ็ด Doxsan yeddi
98 เก้าสิบแปด Doxsan səkkiz
99 เก้าสิบเก้า Doxsan doqquz
100 หนึ่งร้อย Yüz

Comments

Loading Comments