# ภาษาไทย ภาษาอาร์เมเนีย Sound
0 ศูนย์ զէրօ
1 หนึ่ง մեկ
2 สอง երկու
3 สาม երեք
4 สี่ չորս
5 ห้า հինգ
6 หก վեց
7 เจ็ด յոթ
8 แปด ութ
9 เก้า ինը
10 สิบ տաս
11 สิบเอ็ด տասնմեկ
12 สิบสอง տասներկու
13 สิบสาม տասներեք
14 สิบสี่ տասնչորս
15 สิบห้า տասնհինգ
16 สิบหก տասնվեց
17 สิบเจ็ด տասնյոթ
18 สิบแปด տասնութ
19 สิบเก้า տասնինը
20 ยี่สิบ քսան
21 ยี่สิบเอ็ด քսանմեկ
22 ยี่สิบสอง քսաներկու
23 ยี่สิบสาม քսաներեք
24 ยี่สิบสี่ քսանչորս
25 ยี่สิบห้า քսանհինգ
26 ยี่สิบหก քսանվեց
27 ยี่สิบเจ็ด քսանյոթ
28 ยี่สิบแปด քսանութ
29 ยี่สิบเก้า քսանինը
30 สามสิบ երեսուն
31 สามสิบเอ็ด երեսունմեկ
32 สามสิบสอง երեսուներեք
33 สามสิบสาม երեսուներեք
34 สามสิบสี่ երեսունչորս
35 สามสิบห้า երեսունհինգ
36 สามสิบหก երեսունվեց
37 สามสิบเจ็ด երեսունյոթ
38 สามสิบแปด երեսունութ
39 สามสิบเก้า երեսունինը
40 สี่สิบ քառասուն
41 สี่สิบเอ็ด քառասունմեկ
42 สี่สิบสอง քառասուներկու
43 สี่สิบสาม քառասուներեք
44 สี่สิบสี่ քառասունչորս
45 สี่สิบห้า քառասունհինգ
46 สี่สิบหก քառասունվեց
47 สี่สิบเจ็ด քառասունյոթ
48 สี่สิบแปด քառասունութ
49 สี่สิบเก้า քառասունինը
50 ห้าสิบ հիսուն
51 ห้าสิบเอ็ด հիսունմեկ
52 ห้าสิบสอง հիսուներկու
53 ห้าสิบสาม հիսուներեք
54 ห้าสิบสี่ հիսունչորս
55 ห้าสิบห้า հիսունհինգ
56 ห้าสิบหก հիսունվեց
57 ห้าสิบเจ็ด հիսունյոթ
58 ห้าสิบแปด հիսունութ
59 ห้าสิบเก้า հիսունինը
60 หกสิบ վաթսուն
61 หกสิบเอ็ด վաթսունմեկ
62 หกสิบสอง Վաթսուն
63 หกสิบสาม վաթսուներեք
64 หกสิบสี่ վաթսունչորս
65 หกสิบห้า վաթսունհինգ
66 หกสิบหก վաթսունվեց
67 หกสิบเจ็ด վաթսունյոթ
68 หกสิบแปด վաթսունութ
69 หกสิบเก้า վաթսունինը
70 เจ็ดสิบ յոթանասուն
71 เจ็ดสิบเอ็ด յոթանասունմեկ
72 เจ็ดสิบสอง յոթանասուներկու
73 เจ็ดสิบสาม յոթանասուներեք
74 เจ็ดสิบสี่ յոթանասունչորս
75 เจ็ดสิบห้า յոթանասունհինգ
76 เจ็ดสิบหก յոթանասունվեց
77 เจ็ดสิบเจ็ด յոթանասունյոթ
78 เจ็ดสิบแปด յոթանասունութ
79 เจ็ดสิบเก้า յոթանասունինը
80 แปดสิบ ութանասուն
81 แปดสิบเอ็ด ութանասունմեկ
82 แปดสิบสอง ութանասուներկու
83 แปดสิบสาม ութանասուներեք
84 แปดสิบสี่ ութանասունչորս
85 แปดสิบห้า ութանասունհինգ
86 แปดสิบหก ութանասունվեց
87 แปดสิบเจ็ด ութանասունյոթ
88 แปดสิบแปด ութանասունութ
89 แปดสิบเก้า ութանասունինը
90 เก้าสิบ իննսուն
91 เก้าสิบเอ็ด իննսունմեկ
92 เก้าสิบสอง իննսուներկու
93 เก้าสิบสาม իննսուներեք
94 เก้าสิบสี่ իննսունչորս
95 เก้าสิบห้า իննսունհինգ
96 เก้าสิบหก իննսունվեց
97 เก้าสิบเจ็ด իննսունյոթ
98 เก้าสิบแปด իննսունութ
99 เก้าสิบเก้า իննսունինը
100 หนึ่งร้อย հարյուր

Comments

Loading Comments