# ภาษาไทย ภาษาอิตาลี Sound
0 ศูนย์ Zero
1 หนึ่ง uno
2 สอง due
3 สาม tre
4 สี่ quattro
5 ห้า cinque
6 หก sei
7 เจ็ด sette
8 แปด otto
9 เก้า nove
10 สิบ dieci
11 สิบเอ็ด undici
12 สิบสอง dodici
13 สิบสาม tredici
14 สิบสี่ quattordici
15 สิบห้า quindici
16 สิบหก sedici
17 สิบเจ็ด diciassette
18 สิบแปด diciotto
19 สิบเก้า diciannove
20 ยี่สิบ venti
21 ยี่สิบเอ็ด ventuno
22 ยี่สิบสอง ventidue
23 ยี่สิบสาม ventitré
24 ยี่สิบสี่ ventiquattro
25 ยี่สิบห้า venticinque
26 ยี่สิบหก ventisei
27 ยี่สิบเจ็ด ventisette
28 ยี่สิบแปด ventotto
29 ยี่สิบเก้า ventinove
30 สามสิบ trenta
31 สามสิบเอ็ด trentuno
32 สามสิบสอง trentadue
33 สามสิบสาม trentatré
34 สามสิบสี่ trentaquattro
35 สามสิบห้า trentacinque
36 สามสิบหก trentasei
37 สามสิบเจ็ด trentasette
38 สามสิบแปด trentotto
39 สามสิบเก้า trentanove
40 สี่สิบ quaranta
41 สี่สิบเอ็ด quarantuno
42 สี่สิบสอง quarantadue
43 สี่สิบสาม quarantatré
44 สี่สิบสี่ quarantaquattro
45 สี่สิบห้า quarantacinque
46 สี่สิบหก quarantasei
47 สี่สิบเจ็ด quarantasette
48 สี่สิบแปด quarantotto
49 สี่สิบเก้า quarantanove
50 ห้าสิบ cinquanta
51 ห้าสิบเอ็ด cinquantuno
52 ห้าสิบสอง cinquantadue
53 ห้าสิบสาม cinquantatré
54 ห้าสิบสี่ cinquantaquattro
55 ห้าสิบห้า cinquantacinque
56 ห้าสิบหก cinquantasei
57 ห้าสิบเจ็ด cinquantasette
58 ห้าสิบแปด cinquantotto
59 ห้าสิบเก้า cinquantanove
60 หกสิบ sessanta
61 หกสิบเอ็ด sessantuno
62 หกสิบสอง sessantadue
63 หกสิบสาม sessantatré
64 หกสิบสี่ sessantaquattro
65 หกสิบห้า sessantacinque
66 หกสิบหก sessantasei
67 หกสิบเจ็ด sessantasette
68 หกสิบแปด sessantotto
69 หกสิบเก้า sessantanove
70 เจ็ดสิบ settanta
71 เจ็ดสิบเอ็ด settantuno
72 เจ็ดสิบสอง settantadue
73 เจ็ดสิบสาม settantatré
74 เจ็ดสิบสี่ settantaquattro
75 เจ็ดสิบห้า settantacinque
76 เจ็ดสิบหก settantasei
77 เจ็ดสิบเจ็ด settantasette
78 เจ็ดสิบแปด settantotto
79 เจ็ดสิบเก้า settantanove
80 แปดสิบ ottanta
81 แปดสิบเอ็ด ottantuno
82 แปดสิบสอง ottantadue
83 แปดสิบสาม ottantatré
84 แปดสิบสี่ ottantaquattro
85 แปดสิบห้า ottantacinque
86 แปดสิบหก ottantasei
87 แปดสิบเจ็ด ottantasette
88 แปดสิบแปด ottantotto
89 แปดสิบเก้า ottantanove
90 เก้าสิบ novanta
91 เก้าสิบเอ็ด novantuno
92 เก้าสิบสอง novantadue
93 เก้าสิบสาม novantatré
94 เก้าสิบสี่ novantaquattro
95 เก้าสิบห้า novantacinque
96 เก้าสิบหก novantasei
97 เก้าสิบเจ็ด novantasette
98 เก้าสิบแปด novantotto
99 เก้าสิบเก้า novantanove
100 หนึ่งร้อย cento

Comments

Loading Comments