# ภาษาไทย ภาษาอุสเบกิสถาน Sound
0 ศูนย์ no'l
1 หนึ่ง bir
2 สอง ikki
3 สาม uch
4 สี่ to'rt
5 ห้า besh
6 หก olti
7 เจ็ด yetti
8 แปด sakkiz
9 เก้า to'qqiz
10 สิบ o'n
11 สิบเอ็ด o'n bir
12 สิบสอง o'n ikki
13 สิบสาม o'n uch
14 สิบสี่ o'n to'rt
15 สิบห้า o'n besh
16 สิบหก o'n olti
17 สิบเจ็ด o'n yetti
18 สิบแปด o'n sakkiz
19 สิบเก้า o'n to'qqiz
20 ยี่สิบ yigirma
21 ยี่สิบเอ็ด yigirma bir
22 ยี่สิบสอง yigirma ikki
23 ยี่สิบสาม yigirma uch
24 ยี่สิบสี่ yigirma to'rt
25 ยี่สิบห้า yigirma besh
26 ยี่สิบหก yigirma olti
27 ยี่สิบเจ็ด yigirma yetti
28 ยี่สิบแปด yigiıma sakkiz
29 ยี่สิบเก้า yigirına to'qqiz
30 สามสิบ o'ttiz
31 สามสิบเอ็ด o'ttiz bir
32 สามสิบสอง o'ttiz ikki
33 สามสิบสาม o'ttiz uch
34 สามสิบสี่ o'ttiz to'rt
35 สามสิบห้า o'ttiz besh
36 สามสิบหก o'ttiz olti
37 สามสิบเจ็ด o'ttiz yetti
38 สามสิบแปด o'ttiz sakkiz
39 สามสิบเก้า o'ttiz to'qqiz
40 สี่สิบ qirq
41 สี่สิบเอ็ด qirq bir
42 สี่สิบสอง qirq ikki
43 สี่สิบสาม qirq uch
44 สี่สิบสี่ qirq to'rt
45 สี่สิบห้า qirq besh
46 สี่สิบหก qirq olti
47 สี่สิบเจ็ด qirq yetti
48 สี่สิบแปด qirq sakkiz
49 สี่สิบเก้า qirq to'qqiz
50 ห้าสิบ ellik
51 ห้าสิบเอ็ด ellik bir
52 ห้าสิบสอง ellik ikki
53 ห้าสิบสาม ellik uch
54 ห้าสิบสี่ ellik to'rt
55 ห้าสิบห้า ellik besh
56 ห้าสิบหก ellik olti
57 ห้าสิบเจ็ด ellik yetti
58 ห้าสิบแปด ellik sakkiz
59 ห้าสิบเก้า ellik to'qqiz
60 หกสิบ oltmish
61 หกสิบเอ็ด oltmish bir
62 หกสิบสอง oltmish ikki
63 หกสิบสาม oltmish uch
64 หกสิบสี่ oltmish to'rt
65 หกสิบห้า oltmish besh
66 หกสิบหก oltmish olti
67 หกสิบเจ็ด oltmish yetti
68 หกสิบแปด oltmish sakkiz
69 หกสิบเก้า oltmish to'qqiz
70 เจ็ดสิบ yetmish
71 เจ็ดสิบเอ็ด yetmish bir
72 เจ็ดสิบสอง yetmish ikki
73 เจ็ดสิบสาม yetmish uch
74 เจ็ดสิบสี่ yetmish to'rt
75 เจ็ดสิบห้า yetmish besh
76 เจ็ดสิบหก yetmish olti
77 เจ็ดสิบเจ็ด yetmish yetti
78 เจ็ดสิบแปด yetmish sakkiz
79 เจ็ดสิบเก้า yetmish to'qqiz
80 แปดสิบ sakson
81 แปดสิบเอ็ด sakson bir
82 แปดสิบสอง sakson ikki
83 แปดสิบสาม sakson uch
84 แปดสิบสี่ sakson to'rt
85 แปดสิบห้า sakson besh
86 แปดสิบหก sakson olti
87 แปดสิบเจ็ด sakson yetti
88 แปดสิบแปด sakson sakkiz
89 แปดสิบเก้า sakson to'qqiz
90 เก้าสิบ to'qson
91 เก้าสิบเอ็ด to'qson bir
92 เก้าสิบสอง to'qson ikki
93 เก้าสิบสาม to'qson uch
94 เก้าสิบสี่ to'qson to'rt
95 เก้าสิบห้า to'qson besh
96 เก้าสิบหก to'qson olti
97 เก้าสิบเจ็ด to'qson yetti
98 เก้าสิบแปด to'qson sakkiz
99 เก้าสิบเก้า to'qson to'qqiz
100 หนึ่งร้อย bir yuz

Comments

Loading Comments