# ภาษาไทย ภาษาแอฟริกา Sound
0 ศูนย์ nul
1 หนึ่ง een
2 สอง twee
3 สาม drie
4 สี่ vier
5 ห้า vyf
6 หก ses
7 เจ็ด sewe
8 แปด agt
9 เก้า nege
10 สิบ tien
11 สิบเอ็ด elf
12 สิบสอง twaalf
13 สิบสาม dertien
14 สิบสี่ veertien
15 สิบห้า vyftien
16 สิบหก sestien
17 สิบเจ็ด sewentien
18 สิบแปด agttien
19 สิบเก้า negentien
20 ยี่สิบ twintig
21 ยี่สิบเอ็ด een en twintig
22 ยี่สิบสอง twee en twintig
23 ยี่สิบสาม drie en twintig
24 ยี่สิบสี่ vier en twintig
25 ยี่สิบห้า vyf en twintig
26 ยี่สิบหก ses en twintig
27 ยี่สิบเจ็ด sewe en twintig
28 ยี่สิบแปด agt en twintig
29 ยี่สิบเก้า nege en twintig
30 สามสิบ dertig
31 สามสิบเอ็ด een en dertig
32 สามสิบสอง twee en dertig
33 สามสิบสาม drie en dertig
34 สามสิบสี่ vier en dertig
35 สามสิบห้า vyf en dertig
36 สามสิบหก ses en dertig
37 สามสิบเจ็ด sewe en dertig
38 สามสิบแปด agt en dertig
39 สามสิบเก้า nege en dertig
40 สี่สิบ veertig
41 สี่สิบเอ็ด een en veertig
42 สี่สิบสอง twee en veertig
43 สี่สิบสาม drie en veertig
44 สี่สิบสี่ vier en veertig
45 สี่สิบห้า vyf en veertig
46 สี่สิบหก ses en veertig
47 สี่สิบเจ็ด sewe en veertig
48 สี่สิบแปด agt en veertig
49 สี่สิบเก้า nege en veertig
50 ห้าสิบ vyftig
51 ห้าสิบเอ็ด een en vyftig
52 ห้าสิบสอง twee en vyftig
53 ห้าสิบสาม drie en vyftig
54 ห้าสิบสี่ vier en vyftig
55 ห้าสิบห้า vyf en vyftig
56 ห้าสิบหก ses en vyftig
57 ห้าสิบเจ็ด sewe en vyftig
58 ห้าสิบแปด agt en vyftig
59 ห้าสิบเก้า nege en vyftig
60 หกสิบ sestig
61 หกสิบเอ็ด een en sestig
62 หกสิบสอง twee en sestig
63 หกสิบสาม drie en sestig
64 หกสิบสี่ vier en sestig
65 หกสิบห้า vyf en sestig
66 หกสิบหก ses en sestig
67 หกสิบเจ็ด sewe en sestig
68 หกสิบแปด agt en sestig
69 หกสิบเก้า nege en sestig
70 เจ็ดสิบ sewentig
71 เจ็ดสิบเอ็ด een en sewentig
72 เจ็ดสิบสอง twee en sewentig
73 เจ็ดสิบสาม drie en sewentig
74 เจ็ดสิบสี่ vier en sewentig
75 เจ็ดสิบห้า vyf en sewentig
76 เจ็ดสิบหก ses en sewentig
77 เจ็ดสิบเจ็ด sewe en sewentig
78 เจ็ดสิบแปด agt en sewentig
79 เจ็ดสิบเก้า nege en sewentig
80 แปดสิบ tagtig
81 แปดสิบเอ็ด een en tagtig
82 แปดสิบสอง twee en tagtig
83 แปดสิบสาม drie en tagtig
84 แปดสิบสี่ vier en tagtig
85 แปดสิบห้า vyf en tagtig
86 แปดสิบหก ses en tagtig
87 แปดสิบเจ็ด sewe en tagtig
88 แปดสิบแปด agt en tagtig
89 แปดสิบเก้า nege en tagtig
90 เก้าสิบ negentig
91 เก้าสิบเอ็ด een en negentig
92 เก้าสิบสอง twee en negentig
93 เก้าสิบสาม drie en negentig
94 เก้าสิบสี่ vier en negentig
95 เก้าสิบห้า vyf en negentig
96 เก้าสิบหก ses en negentig
97 เก้าสิบเจ็ด sewe en negentig
98 เก้าสิบแปด agt en negentig
99 เก้าสิบเก้า nege en negentig
100 หนึ่งร้อย een honderd

Comments

Loading Comments