# ภาษาไทย ภาษาอัลบาเนีย Sound
0 ศูนย์ zero
1 หนึ่ง njё
2 สอง dy
3 สาม tre
4 สี่ katёr
5 ห้า pesё
6 หก gjashtё
7 เจ็ด shtatё
8 แปด tetё
9 เก้า nёntё
10 สิบ dhjetё
11 สิบเอ็ด njёmbёdhjetё
12 สิบสอง dymbёdhjetё
13 สิบสาม trembёdhjetё
14 สิบสี่ katёrmbёdhjetё
15 สิบห้า pesёmbёdhjetё
16 สิบหก gjashtёmbёdhjetё
17 สิบเจ็ด shtatёmbёdhjetё
18 สิบแปด tetёmbёdhjetё
19 สิบเก้า nёntёmbёdhjetё
20 ยี่สิบ njёzet
21 ยี่สิบเอ็ด njёzetenjё
22 ยี่สิบสอง njёzetedy
23 ยี่สิบสาม njёzetetre
24 ยี่สิบสี่ njёzetekatёr
25 ยี่สิบห้า njёzetepesё
26 ยี่สิบหก njёzetegjashtё
27 ยี่สิบเจ็ด njёzeteshtatё
28 ยี่สิบแปด njёzetetetё
29 ยี่สิบเก้า njёzetenёntё
30 สามสิบ tridhjetё
31 สามสิบเอ็ด tridhjetёenjё
32 สามสิบสอง tridhjetёedy
33 สามสิบสาม tridhjetёetre
34 สามสิบสี่ tridhjetёekatёr
35 สามสิบห้า tridhjetёepesё
36 สามสิบหก tridhjetёegjashtё
37 สามสิบเจ็ด tridhjetёeshtatё
38 สามสิบแปด tridhjetёetetё
39 สามสิบเก้า tridhjetёenёntё
40 สี่สิบ dyzet
41 สี่สิบเอ็ด dyzetenjё
42 สี่สิบสอง dyzetёedy
43 สี่สิบสาม dyzetёetre
44 สี่สิบสี่ dyzetёekatёr
45 สี่สิบห้า dyzetёepesё
46 สี่สิบหก dyzetёegjashtё
47 สี่สิบเจ็ด dyzetёeshtatё
48 สี่สิบแปด dyzetёetetё
49 สี่สิบเก้า dyzetёenёntё
50 ห้าสิบ pesёdhjetё
51 ห้าสิบเอ็ด pesёdhjetёenjё
52 ห้าสิบสอง pesёdhjetёedy
53 ห้าสิบสาม pesёdhjetёetre
54 ห้าสิบสี่ pesёdhjetёekatёr
55 ห้าสิบห้า pesёdhjetёepesё
56 ห้าสิบหก pesёdhjetёegjashtё
57 ห้าสิบเจ็ด pesёdhjetёeshtatё
58 ห้าสิบแปด pesёdhjetёetetё
59 ห้าสิบเก้า pesёdhjetёenёntё
60 หกสิบ gjashtёdhjetё
61 หกสิบเอ็ด gjashtёdhjetёenjё
62 หกสิบสอง gjashtёdhjetёedy
63 หกสิบสาม gjashtёdhjetёetre
64 หกสิบสี่ gjashtёdhjetёekatёr
65 หกสิบห้า gjashtёdhjetёepesё
66 หกสิบหก gjashtёdhjetёegjashtё
67 หกสิบเจ็ด gjashtёdhjetёeshtatё
68 หกสิบแปด gjashtёdhjetёetetё
69 หกสิบเก้า gjashtёdhjetёenёntё
70 เจ็ดสิบ shtatёdhjetё
71 เจ็ดสิบเอ็ด shtatёdhjetёenjё
72 เจ็ดสิบสอง shtatёdhjetёedy
73 เจ็ดสิบสาม shtatёdhjetёetre
74 เจ็ดสิบสี่ shtatёdhjetёekatёr
75 เจ็ดสิบห้า shtatёdhjetёepesё
76 เจ็ดสิบหก shtatёdhjetёegjashtё
77 เจ็ดสิบเจ็ด shtatёdhjetёeshtatё
78 เจ็ดสิบแปด shtatёdhjetёetetё
79 เจ็ดสิบเก้า shtatёdhjetёenёntё
80 แปดสิบ tetёdhjetё
81 แปดสิบเอ็ด tetёdhjetёenjё
82 แปดสิบสอง tetёdhjetёedy
83 แปดสิบสาม tetёdhjetёetre
84 แปดสิบสี่ tetёdhjetёekatёr
85 แปดสิบห้า tetёdhjetёepesё
86 แปดสิบหก tetёdhjetёegjashtё
87 แปดสิบเจ็ด tetёdhjetёeshtatё
88 แปดสิบแปด tetёdhjetёetetё
89 แปดสิบเก้า tetёdhjetёenёntё
90 เก้าสิบ nёntёdhjetё
91 เก้าสิบเอ็ด nёntёdhjetёenjё
92 เก้าสิบสอง nёntёdhjetёedy
93 เก้าสิบสาม nёntёdhjetёetre
94 เก้าสิบสี่ nёntёdhjetёekatёr
95 เก้าสิบห้า nёntёdhjetёepesё
96 เก้าสิบหก nёntёdhjetёegjashtё
97 เก้าสิบเจ็ด nёntёdhjetёeshtatё
98 เก้าสิบแปด nёntёdhjetёetetё
99 เก้าสิบเก้า nёntёdhjetёenёntё
100 หนึ่งร้อย njёqind

Comments

Loading Comments