# ภาษาไทย ภาษาไอซ์แลนดิก Sound
0 ศูนย์ núll
1 หนึ่ง einn
2 สอง tveir
3 สาม þrír
4 สี่ fjórir
5 ห้า fimm
6 หก sex
7 เจ็ด sjö
8 แปด átta
9 เก้า níu
10 สิบ tíu
11 สิบเอ็ด ellefu
12 สิบสอง tólf
13 สิบสาม þrettán
14 สิบสี่ fjórtán
15 สิบห้า fimmtán
16 สิบหก sextán
17 สิบเจ็ด sautján
18 สิบแปด átján
19 สิบเก้า nítján
20 ยี่สิบ tuttugu
21 ยี่สิบเอ็ด tuttugu og einn
22 ยี่สิบสอง tuttugu og tveir
23 ยี่สิบสาม tuttugu og þrír
24 ยี่สิบสี่ tuttugu og fjórir
25 ยี่สิบห้า tuttugu og fimm
26 ยี่สิบหก tuttugu og sex
27 ยี่สิบเจ็ด tuttugu og sjö
28 ยี่สิบแปด tuttugu og átta
29 ยี่สิบเก้า tuttugu og níu
30 สามสิบ þrjátíu
31 สามสิบเอ็ด þrjátíu og einn
32 สามสิบสอง þrjátíu og tveir
33 สามสิบสาม þrjátíu og þrír
34 สามสิบสี่ þrjátíu og fjórir
35 สามสิบห้า þrjátíu og fimm
36 สามสิบหก þrjátíu og sex
37 สามสิบเจ็ด þrjátíu og sjö
38 สามสิบแปด þrjátíu og átta
39 สามสิบเก้า þrjátíu og níu
40 สี่สิบ fjörutíu
41 สี่สิบเอ็ด fjörutíu og einn
42 สี่สิบสอง fjörutíu og tveir
43 สี่สิบสาม fjörutíu og þrír
44 สี่สิบสี่ fjörutíu og fjórir
45 สี่สิบห้า fjörutíu og fimm
46 สี่สิบหก fjörutíu og sex
47 สี่สิบเจ็ด fjörutíu og sjö
48 สี่สิบแปด fjörutíu og átta
49 สี่สิบเก้า fjörutíu og níu
50 ห้าสิบ fimmtíu
51 ห้าสิบเอ็ด fimmtíu og einn
52 ห้าสิบสอง fimmtíu og tveir
53 ห้าสิบสาม fimmtíu og þrír
54 ห้าสิบสี่ fimmtíu og fjórir
55 ห้าสิบห้า fimmtíu og fimm
56 ห้าสิบหก fimmtíu og sex
57 ห้าสิบเจ็ด fimmtíu og sjö
58 ห้าสิบแปด fimmtíu og átta
59 ห้าสิบเก้า fimmtíu og níu
60 หกสิบ sextíu
61 หกสิบเอ็ด sextíu og einn
62 หกสิบสอง sextíu og tveir
63 หกสิบสาม sextíu og þrír
64 หกสิบสี่ sextíu og fjórir
65 หกสิบห้า sextíu og fimm
66 หกสิบหก sextíu og sex
67 หกสิบเจ็ด sextíu og sjö
68 หกสิบแปด sextíu og átta
69 หกสิบเก้า sextíu og níu
70 เจ็ดสิบ sjötíu
71 เจ็ดสิบเอ็ด sjötíu og einn
72 เจ็ดสิบสอง sjötíu og tveir
73 เจ็ดสิบสาม sjötíu og þrír
74 เจ็ดสิบสี่ sjötíu og fjórir
75 เจ็ดสิบห้า sjötíu og fimm
76 เจ็ดสิบหก sjötíu og sex
77 เจ็ดสิบเจ็ด sjötíu og sjö
78 เจ็ดสิบแปด sjötíu og átta
79 เจ็ดสิบเก้า sjötíu og níu
80 แปดสิบ áttatíu
81 แปดสิบเอ็ด áttatíu og einn
82 แปดสิบสอง áttatíu og tveir
83 แปดสิบสาม áttatíu og þrír
84 แปดสิบสี่ áttatíu og fjórir
85 แปดสิบห้า áttatíu og fimm
86 แปดสิบหก áttatíu og sex
87 แปดสิบเจ็ด áttatíu og sjö
88 แปดสิบแปด áttatíu og átta
89 แปดสิบเก้า áttatíu og níu
90 เก้าสิบ níutíu
91 เก้าสิบเอ็ด níutíu og einn
92 เก้าสิบสอง níutíu og tveir
93 เก้าสิบสาม níutíu og þrír
94 เก้าสิบสี่ níutíu og fjórir
95 เก้าสิบห้า níutíu og fimm
96 เก้าสิบหก níutíu og sex
97 เก้าสิบเจ็ด níutíu og sjö
98 เก้าสิบแปด níutíu og átta
99 เก้าสิบเก้า níutíu og níu
100 หนึ่งร้อย hundrað

Comments

Loading Comments