# ภาษาไทย ภาษาไอริช Sound
0 ศูนย์ naid
1 หนึ่ง a haon
2 สอง a dó
3 สาม a trí
4 สี่ a ceathair
5 ห้า a cúig
6 หก a sé
7 เจ็ด a seacht
8 แปด a hocht
9 เก้า a naoi
10 สิบ a deich
11 สิบเอ็ด a haon déag
12 สิบสอง a dó dhéag
13 สิบสาม a trí déag
14 สิบสี่ a ceathair déag
15 สิบห้า a cúig déag
16 สิบหก a sé déag
17 สิบเจ็ด a seacht déag
18 สิบแปด a hocht déag
19 สิบเก้า a naoi déag
20 ยี่สิบ fiche
21 ยี่สิบเอ็ด fiche a haon
22 ยี่สิบสอง fiche a dó
23 ยี่สิบสาม fiche a trí
24 ยี่สิบสี่ fiche a ceathair
25 ยี่สิบห้า fiche a cúig
26 ยี่สิบหก fiche a sé
27 ยี่สิบเจ็ด fiche a seacht
28 ยี่สิบแปด fiche a hocht
29 ยี่สิบเก้า fiche a naoi
30 สามสิบ tríocha
31 สามสิบเอ็ด tríocha a haon
32 สามสิบสอง tríocha a dó
33 สามสิบสาม tríocha a trí
34 สามสิบสี่ tríocha a ceathair
35 สามสิบห้า tríocha a cúig
36 สามสิบหก tríocha a sé
37 สามสิบเจ็ด tríocha a seacht
38 สามสิบแปด tríocha a hocht
39 สามสิบเก้า tríocha a naoi
40 สี่สิบ daichead
41 สี่สิบเอ็ด daichead a haon
42 สี่สิบสอง daichead a dó
43 สี่สิบสาม daichead a trí
44 สี่สิบสี่ daichead a ceathair
45 สี่สิบห้า daichead a cúig
46 สี่สิบหก daichead a sé
47 สี่สิบเจ็ด daichead a seacht
48 สี่สิบแปด daichead a hocht
49 สี่สิบเก้า daichead a naoi
50 ห้าสิบ caoga
51 ห้าสิบเอ็ด caoga a haon
52 ห้าสิบสอง caoga a dó
53 ห้าสิบสาม caoga a trí
54 ห้าสิบสี่ caoga a ceathair
55 ห้าสิบห้า caoga a cúig
56 ห้าสิบหก caoga a sé
57 ห้าสิบเจ็ด caoga a seacht
58 ห้าสิบแปด caoga a hocht
59 ห้าสิบเก้า caoga a naoi
60 หกสิบ seasca
61 หกสิบเอ็ด seasca a haon
62 หกสิบสอง seasca a dó
63 หกสิบสาม seasca a trí
64 หกสิบสี่ seasca a ceathair
65 หกสิบห้า seasca a cúig
66 หกสิบหก seasca a sé
67 หกสิบเจ็ด seasca a seacht
68 หกสิบแปด seasca a hocht
69 หกสิบเก้า seasca a naoi
70 เจ็ดสิบ seachtó
71 เจ็ดสิบเอ็ด seachtó a haon
72 เจ็ดสิบสอง seachtó a dó
73 เจ็ดสิบสาม seachtó a trí
74 เจ็ดสิบสี่ seachtó a ceathair
75 เจ็ดสิบห้า seachtó a cúig
76 เจ็ดสิบหก seachtó a sé
77 เจ็ดสิบเจ็ด seachtó a seacht
78 เจ็ดสิบแปด seachtó a hocht
79 เจ็ดสิบเก้า seachtó a naoi
80 แปดสิบ ochtó
81 แปดสิบเอ็ด ochtó a haon
82 แปดสิบสอง ochtó a dó
83 แปดสิบสาม ochtó a trí
84 แปดสิบสี่ ochtó a ceathair
85 แปดสิบห้า ochtó a cúig
86 แปดสิบหก ochtó a sé
87 แปดสิบเจ็ด ochtó a seacht
88 แปดสิบแปด ochtó a hocht
89 แปดสิบเก้า ochtó a naoi
90 เก้าสิบ nócha
91 เก้าสิบเอ็ด nócha a haon
92 เก้าสิบสอง nócha a dó
93 เก้าสิบสาม nócha a trí
94 เก้าสิบสี่ nócha a ceathair
95 เก้าสิบห้า nócha a cúig
96 เก้าสิบหก nócha a sé
97 เก้าสิบเจ็ด nócha a seacht
98 เก้าสิบแปด nócha a hocht
99 เก้าสิบเก้า nócha a naoi
100 หนึ่งร้อย céad

Comments

Loading Comments