# ภาษาไทย ภาษาไทย Sound
0 ศูนย์ ศูนย์
1 หนึ่ง หนึ่ง
2 สอง สอง
3 สาม สาม
4 สี่ สี่
5 ห้า ห้า
6 หก หก
7 เจ็ด เจ็ด
8 แปด แปด
9 เก้า เก้า
10 สิบ สิบ
11 สิบเอ็ด สิบเอ็ด
12 สิบสอง สิบสอง
13 สิบสาม สิบสาม
14 สิบสี่ สิบสี่
15 สิบห้า สิบห้า
16 สิบหก สิบหก
17 สิบเจ็ด สิบเจ็ด
18 สิบแปด สิบแปด
19 สิบเก้า สิบเก้า
20 ยี่สิบ ยี่สิบ
21 ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ด
22 ยี่สิบสอง ยี่สิบสอง
23 ยี่สิบสาม ยี่สิบสาม
24 ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่
25 ยี่สิบห้า ยี่สิบห้า
26 ยี่สิบหก ยี่สิบหก
27 ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ด
28 ยี่สิบแปด ยี่สิบแปด
29 ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้า
30 สามสิบ สามสิบ
31 สามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ด
32 สามสิบสอง สามสิบสอง
33 สามสิบสาม สามสิบสาม
34 สามสิบสี่ สามสิบสี่
35 สามสิบห้า สามสิบห้า
36 สามสิบหก สามสิบหก
37 สามสิบเจ็ด สามสิบเจ็ด
38 สามสิบแปด สามสิบแปด
39 สามสิบเก้า สามสิบเก้า
40 สี่สิบ สี่สิบ
41 สี่สิบเอ็ด สี่สิบเอ็ด
42 สี่สิบสอง สี่สิบสอง
43 สี่สิบสาม สี่สิบสาม
44 สี่สิบสี่ สี่สิบสี่
45 สี่สิบห้า สี่สิบห้า
46 สี่สิบหก สี่สิบหก
47 สี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ด
48 สี่สิบแปด สี่สิบแปด
49 สี่สิบเก้า สี่สิบเก้า
50 ห้าสิบ ห้าสิบ
51 ห้าสิบเอ็ด ห้าสิบเอ็ด
52 ห้าสิบสอง ห้าสิบสอง
53 ห้าสิบสาม ห้าสิบสาม
54 ห้าสิบสี่ ห้าสิบสี่
55 ห้าสิบห้า ห้าสิบห้า
56 ห้าสิบหก ห้าสิบหก
57 ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ด
58 ห้าสิบแปด ห้าสิบแปด
59 ห้าสิบเก้า ห้าสิบเก้า
60 หกสิบ หกสิบ
61 หกสิบเอ็ด หกสิบเอ็ด
62 หกสิบสอง หกสิบสอง
63 หกสิบสาม หกสิบสาม
64 หกสิบสี่ หกสิบสี่
65 หกสิบห้า หกสิบห้า
66 หกสิบหก หกสิบหก
67 หกสิบเจ็ด หกสิบเจ็ด
68 หกสิบแปด หกสิบแปด
69 หกสิบเก้า หกสิบเก้า
70 เจ็ดสิบ เจ็ดสิบ
71 เจ็ดสิบเอ็ด เจ็ดสิบเอ็ด
72 เจ็ดสิบสอง เจ็ดสิบสอง
73 เจ็ดสิบสาม เจ็ดสิบสาม
74 เจ็ดสิบสี่ เจ็ดสิบสี่
75 เจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบห้า
76 เจ็ดสิบหก เจ็ดสิบหก
77 เจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดสิบเจ็ด
78 เจ็ดสิบแปด เจ็ดสิบแปด
79 เจ็ดสิบเก้า เจ็ดสิบเก้า
80 แปดสิบ แปดสิบ
81 แปดสิบเอ็ด แปดสิบเอ็ด
82 แปดสิบสอง แปดสิบสอง
83 แปดสิบสาม แปดสิบสาม
84 แปดสิบสี่ แปดสิบสี่
85 แปดสิบห้า แปดสิบห้า
86 แปดสิบหก แปดสิบหก
87 แปดสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ด
88 แปดสิบแปด แปดสิบแปด
89 แปดสิบเก้า แปดสิบเก้า
90 เก้าสิบ เก้าสิบ
91 เก้าสิบเอ็ด เก้าสิบเอ็ด
92 เก้าสิบสอง เก้าสิบสอง
93 เก้าสิบสาม เก้าสิบสาม
94 เก้าสิบสี่ เก้าสิบสี่
95 เก้าสิบห้า เก้าสิบห้า
96 เก้าสิบหก เก้าสิบหก
97 เก้าสิบเจ็ด เก้าสิบเจ็ด
98 เก้าสิบแปด เก้าสิบแปด
99 เก้าสิบเก้า เก้าสิบเก้า
100 หนึ่งร้อย หนึ่งร้อย

Comments

Loading Comments