# ภาษาไทย ภาษาบัลกาเรีย Sound
0 ศูนย์ нула
1 หนึ่ง едно
2 สอง две
3 สาม три
4 สี่ четири
5 ห้า пет
6 หก шест
7 เจ็ด седем
8 แปด осем
9 เก้า девет
10 สิบ десет
11 สิบเอ็ด единайсет
12 สิบสอง дванайсет
13 สิบสาม тринайсет
14 สิบสี่ четиринайсет
15 สิบห้า петнайсет
16 สิบหก шестнайсет
17 สิบเจ็ด седемнайсет
18 สิบแปด осемнайсет
19 สิบเก้า деветнайсет
20 ยี่สิบ двайсет
21 ยี่สิบเอ็ด двайсет и едно
22 ยี่สิบสอง двайсет и две
23 ยี่สิบสาม двайсет и три
24 ยี่สิบสี่ двайсет и четири
25 ยี่สิบห้า двайсет и пет
26 ยี่สิบหก двайсет и шест
27 ยี่สิบเจ็ด двайсет и седем
28 ยี่สิบแปด двайсет и осем
29 ยี่สิบเก้า двайсет и девет
30 สามสิบ трийсет
31 สามสิบเอ็ด трийсет и едно
32 สามสิบสอง трийсет и две
33 สามสิบสาม трийсет и три
34 สามสิบสี่ трийсет и четири
35 สามสิบห้า трийсет и пет
36 สามสิบหก трийсет и шест
37 สามสิบเจ็ด трийсет и седем
38 สามสิบแปด трийсет и осем
39 สามสิบเก้า трийсет и девет
40 สี่สิบ четирийсет
41 สี่สิบเอ็ด четирийсет и едно
42 สี่สิบสอง четирийсет и две
43 สี่สิบสาม четирийсет и три
44 สี่สิบสี่ четирийсет и четири
45 สี่สิบห้า четирийсет и пет
46 สี่สิบหก четирийсет и шест
47 สี่สิบเจ็ด четирийсет и седем
48 สี่สิบแปด четирийсет и осем
49 สี่สิบเก้า четирийсет и девет
50 ห้าสิบ петдесет
51 ห้าสิบเอ็ด петдесет и едно
52 ห้าสิบสอง петдесет и две
53 ห้าสิบสาม петдесет и три
54 ห้าสิบสี่ петдесет и четири
55 ห้าสิบห้า петдесет и пет
56 ห้าสิบหก петдесет и шест
57 ห้าสิบเจ็ด петдесет и седем
58 ห้าสิบแปด петдесет и осем
59 ห้าสิบเก้า петдесет и девет
60 หกสิบ шейсет
61 หกสิบเอ็ด шейсет и едно
62 หกสิบสอง шейсет и две
63 หกสิบสาม шейсет и три
64 หกสิบสี่ шейсет и четири
65 หกสิบห้า шейсет и пет
66 หกสิบหก шейсет и шест
67 หกสิบเจ็ด шейсет и седем
68 หกสิบแปด шейсет и осем
69 หกสิบเก้า шейсет и девет
70 เจ็ดสิบ седемдесет
71 เจ็ดสิบเอ็ด седемдесет и едно
72 เจ็ดสิบสอง седемдесет и две
73 เจ็ดสิบสาม седемдесет и три
74 เจ็ดสิบสี่ седемдесет и четири
75 เจ็ดสิบห้า седемдесет и пет
76 เจ็ดสิบหก седемдесет и шест
77 เจ็ดสิบเจ็ด седемдесет и седем
78 เจ็ดสิบแปด седемдесет и осем
79 เจ็ดสิบเก้า седемдесет и девет
80 แปดสิบ осемдесет
81 แปดสิบเอ็ด осемдесет и едно
82 แปดสิบสอง осемдесет и две
83 แปดสิบสาม осемдесет и три
84 แปดสิบสี่ осемдесет и четири
85 แปดสิบห้า осемдесет и пет
86 แปดสิบหก осемдесет и шест
87 แปดสิบเจ็ด осемдесет и седем
88 แปดสิบแปด осемдесет и осем
89 แปดสิบเก้า осемдесет и девет
90 เก้าสิบ деветдесет
91 เก้าสิบเอ็ด деветдесет и едно
92 เก้าสิบสอง деветдесет и две
93 เก้าสิบสาม деветдесет и три
94 เก้าสิบสี่ деветдесет и четири
95 เก้าสิบห้า деветдесет и пет
96 เก้าสิบหก деветдесет и шест
97 เก้าสิบเจ็ด деветдесет и седем
98 เก้าสิบแปด деветдесет и осем
99 เก้าสิบเก้า деветдесет и девет
100 หนึ่งร้อย сто

Comments

Loading Comments