# ภาษาไทย ภาษาจีน Sound
0 ศูนย์
1 หนึ่ง
2 สอง
3 สาม
4 สี่
5 ห้า
6 หก
7 เจ็ด
8 แปด
9 เก้า
10 สิบ
11 สิบเอ็ด 十一
12 สิบสอง 十二
13 สิบสาม 十三
14 สิบสี่ 十四
15 สิบห้า 十五
16 สิบหก 十六
17 สิบเจ็ด 十七
18 สิบแปด 十八
19 สิบเก้า 十九
20 ยี่สิบ 二十
21 ยี่สิบเอ็ด 二十一
22 ยี่สิบสอง 二十二
23 ยี่สิบสาม 二十三
24 ยี่สิบสี่ 二十四
25 ยี่สิบห้า 二十五
26 ยี่สิบหก 二十六
27 ยี่สิบเจ็ด 二十七
28 ยี่สิบแปด 二十八
29 ยี่สิบเก้า 二十九
30 สามสิบ 三十
31 สามสิบเอ็ด 三十一
32 สามสิบสอง 三十二
33 สามสิบสาม 三十三
34 สามสิบสี่ 三十四
35 สามสิบห้า 三十五
36 สามสิบหก 三十六
37 สามสิบเจ็ด 三十七
38 สามสิบแปด 三十八
39 สามสิบเก้า 三十九
40 สี่สิบ 四十
41 สี่สิบเอ็ด 四十一
42 สี่สิบสอง 四十二
43 สี่สิบสาม 四十三
44 สี่สิบสี่ 四十四
45 สี่สิบห้า 四十五
46 สี่สิบหก 四十六
47 สี่สิบเจ็ด 四十七
48 สี่สิบแปด 四十八
49 สี่สิบเก้า 四十九
50 ห้าสิบ 五十
51 ห้าสิบเอ็ด 五十一
52 ห้าสิบสอง 五十二
53 ห้าสิบสาม 五十三
54 ห้าสิบสี่ 五十四
55 ห้าสิบห้า 五十五
56 ห้าสิบหก 五十六
57 ห้าสิบเจ็ด 五十七
58 ห้าสิบแปด 五十八
59 ห้าสิบเก้า 五十九
60 หกสิบ 六十
61 หกสิบเอ็ด 六十一
62 หกสิบสอง 六十二
63 หกสิบสาม 六十三
64 หกสิบสี่ 六十四
65 หกสิบห้า 六十五
66 หกสิบหก 六十六
67 หกสิบเจ็ด 六十七
68 หกสิบแปด 六十八
69 หกสิบเก้า 六十九
70 เจ็ดสิบ 七十
71 เจ็ดสิบเอ็ด 七十一
72 เจ็ดสิบสอง 七十二
73 เจ็ดสิบสาม 七十三
74 เจ็ดสิบสี่ 七十四
75 เจ็ดสิบห้า 七十五
76 เจ็ดสิบหก 七十六
77 เจ็ดสิบเจ็ด 七十七
78 เจ็ดสิบแปด 七十八
79 เจ็ดสิบเก้า 七十九
80 แปดสิบ 八十
81 แปดสิบเอ็ด 八十一
82 แปดสิบสอง 八十二
83 แปดสิบสาม 八十三
84 แปดสิบสี่ 八十四
85 แปดสิบห้า 八十五
86 แปดสิบหก 八十六
87 แปดสิบเจ็ด 八十七
88 แปดสิบแปด 八十八
89 แปดสิบเก้า 八十九
90 เก้าสิบ 九十
91 เก้าสิบเอ็ด 九十一
92 เก้าสิบสอง 九十二
93 เก้าสิบสาม 九十三
94 เก้าสิบสี่ 九十四
95 เก้าสิบห้า 九十五
96 เก้าสิบหก 九十六
97 เก้าสิบเจ็ด 九十七
98 เก้าสิบแปด 九十八
99 เก้าสิบเก้า 九十九
100 หนึ่งร้อย 一百

Comments

Loading Comments