# ภาษาไทย ภาษาดัตช์ Sound
0 ศูนย์ nul
1 หนึ่ง een
2 สอง twee
3 สาม drie
4 สี่ vier
5 ห้า vijf
6 หก zes
7 เจ็ด zeven
8 แปด acht
9 เก้า negen
10 สิบ tien
11 สิบเอ็ด elf
12 สิบสอง twaalf
13 สิบสาม dertien
14 สิบสี่ veertien
15 สิบห้า vijftien
16 สิบหก zestien
17 สิบเจ็ด zeventien
18 สิบแปด achttien
19 สิบเก้า negentien
20 ยี่สิบ twintig
21 ยี่สิบเอ็ด eenentwintig
22 ยี่สิบสอง tweeëntwintig
23 ยี่สิบสาม drieëntwintig
24 ยี่สิบสี่ vierentwintig
25 ยี่สิบห้า vijfentwintig
26 ยี่สิบหก zesentwintig
27 ยี่สิบเจ็ด zevenentwintig
28 ยี่สิบแปด achtentwintig
29 ยี่สิบเก้า negenentwintig
30 สามสิบ dertig
31 สามสิบเอ็ด eenendertig
32 สามสิบสอง tweeëndertig
33 สามสิบสาม drieëndertig
34 สามสิบสี่ vierendertig
35 สามสิบห้า vijfendertig
36 สามสิบหก zesendertig
37 สามสิบเจ็ด zevenendertig
38 สามสิบแปด achtendertig
39 สามสิบเก้า negenendertig
40 สี่สิบ veertig
41 สี่สิบเอ็ด eenenveertig
42 สี่สิบสอง tweeënveertig
43 สี่สิบสาม drieënveertig
44 สี่สิบสี่ vierenveertig
45 สี่สิบห้า vijfenveertig
46 สี่สิบหก zesenveertig
47 สี่สิบเจ็ด zevenenveertig
48 สี่สิบแปด achtenveertig
49 สี่สิบเก้า negenenveertig
50 ห้าสิบ vijftig
51 ห้าสิบเอ็ด eenenvijftig
52 ห้าสิบสอง tweeënvijftig
53 ห้าสิบสาม drieënvijftig
54 ห้าสิบสี่ vierenvijftig
55 ห้าสิบห้า vijfenvijftig
56 ห้าสิบหก zesenvijftig
57 ห้าสิบเจ็ด zevenenvijftig
58 ห้าสิบแปด achtenvijftig
59 ห้าสิบเก้า negenenvijftig
60 หกสิบ zestig
61 หกสิบเอ็ด eenenzestig
62 หกสิบสอง tweeënzestig
63 หกสิบสาม drieënzestig
64 หกสิบสี่ vierenzestig
65 หกสิบห้า vijfenzestig
66 หกสิบหก zesenzestig
67 หกสิบเจ็ด zevenenzestig
68 หกสิบแปด achtenzestig
69 หกสิบเก้า negenenzestig
70 เจ็ดสิบ zeventig
71 เจ็ดสิบเอ็ด eenenzeventig
72 เจ็ดสิบสอง tweeënzeventig
73 เจ็ดสิบสาม drieënzeventig
74 เจ็ดสิบสี่ vierenzeventig
75 เจ็ดสิบห้า vijfenzeventig
76 เจ็ดสิบหก zesenzeventig
77 เจ็ดสิบเจ็ด zevenenzeventig
78 เจ็ดสิบแปด achtenzeventig
79 เจ็ดสิบเก้า negenenzeventig
80 แปดสิบ tachtig
81 แปดสิบเอ็ด eenentachtig
82 แปดสิบสอง tweeëntachtig
83 แปดสิบสาม drieëntachtig
84 แปดสิบสี่ vierentachtig
85 แปดสิบห้า vijfentachtig
86 แปดสิบหก zesentachtig
87 แปดสิบเจ็ด zevenentachtig
88 แปดสิบแปด achtentachtig
89 แปดสิบเก้า negenentachtig
90 เก้าสิบ negentig
91 เก้าสิบเอ็ด eenennegentig
92 เก้าสิบสอง tweeënnegentig
93 เก้าสิบสาม drieënnegentig
94 เก้าสิบสี่ vierennegentig
95 เก้าสิบห้า vijfennegentig
96 เก้าสิบหก zesennegentig
97 เก้าสิบเจ็ด zevenennegentig
98 เก้าสิบแปด achtennegentig
99 เก้าสิบเก้า negenennegentig
100 หนึ่งร้อย honderd

Comments

Loading Comments