# ภาษาไทย ภาษาเอสโทเนีย Sound
1 หนึ่ง üks
2 สอง kaks
3 สาม kolm
4 สี่ neli
5 ห้า viis
6 หก kuus
7 เจ็ด seitse
8 แปด kaheksa
9 เก้า üheksa
10 สิบ kümme
11 สิบเอ็ด üksteist
12 สิบสอง kaksteist
13 สิบสาม kolmteist
14 สิบสี่ neliteist
15 สิบห้า viisteist
16 สิบหก kuusteist
17 สิบเจ็ด seitseteist
18 สิบแปด kaheksateist
19 สิบเก้า üheksateist
20 ยี่สิบ kakskümmend
21 ยี่สิบเอ็ด kakskümmend üks
22 ยี่สิบสอง kakskümmend kaks
23 ยี่สิบสาม kakskümmend kolm
24 ยี่สิบสี่ kakskümmend neli
25 ยี่สิบห้า kakskümmend viis
26 ยี่สิบหก kakskümmend kuus
27 ยี่สิบเจ็ด kakskümmend seitse
28 ยี่สิบแปด kakskümmend kaheksa
29 ยี่สิบเก้า kakskümmend üheksa
30 สามสิบ kolmkümmend
31 สามสิบเอ็ด kolmkümmend üks
32 สามสิบสอง kolmkümmend kaks
33 สามสิบสาม kolmkümmend kolm
34 สามสิบสี่ kolmkümmend neli
35 สามสิบห้า kolmkümmend viis
36 สามสิบหก kolmkümmend kuus
37 สามสิบเจ็ด kolmkümmend seitse
38 สามสิบแปด kolmkümmend kaheksa
39 สามสิบเก้า kolmkümmend üheksa
40 สี่สิบ nelikümmend
41 สี่สิบเอ็ด nelikümmend üks
42 สี่สิบสอง nelikümmend kaks
43 สี่สิบสาม nelikümmend kolm
44 สี่สิบสี่ nelikümmend neli
45 สี่สิบห้า nelikümmend viis
46 สี่สิบหก nelikümmend kuus
47 สี่สิบเจ็ด nelikümmend seitse
48 สี่สิบแปด nelikümmend kaheksa
49 สี่สิบเก้า nelikümmend üheksa
50 ห้าสิบ viiskümmend
51 ห้าสิบเอ็ด viiskümmend üks
52 ห้าสิบสอง viiskümmend kaks
53 ห้าสิบสาม viiskümmend kolm
54 ห้าสิบสี่ viiskümmend neli
55 ห้าสิบห้า viiskümmend viis
56 ห้าสิบหก viiskümmend kuus
57 ห้าสิบเจ็ด viiskümmend seitse
58 ห้าสิบแปด viiskümmend kaheksa
59 ห้าสิบเก้า viiskümmend üheksa
60 หกสิบ kuuskümmend
61 หกสิบเอ็ด kuuskümmend üks
62 หกสิบสอง kuuskümmend kaks
63 หกสิบสาม kuuskümmend kolm
64 หกสิบสี่ kuuskümmend neli
65 หกสิบห้า kuuskümmend viis
66 หกสิบหก kuuskümmend kuus
67 หกสิบเจ็ด kuuskümmend seitse
68 หกสิบแปด kuuskümmend kaheksa
69 หกสิบเก้า kuuskümmend üheksa
70 เจ็ดสิบ seitsekümmend
71 เจ็ดสิบเอ็ด seitsekümmend üks
72 เจ็ดสิบสอง seitsekümmend kaks
73 เจ็ดสิบสาม seitsekümmend kolm
74 เจ็ดสิบสี่ seitsekümmend neli
75 เจ็ดสิบห้า seitsekümmend viis
76 เจ็ดสิบหก seitsekümmend kuus
77 เจ็ดสิบเจ็ด seitsekümmend seitse
78 เจ็ดสิบแปด seitsekümmend kaheksa
79 เจ็ดสิบเก้า seitsekümmend üheksa
80 แปดสิบ kaheksakümmend
81 แปดสิบเอ็ด kaheksakümmend üks
82 แปดสิบสอง kaheksakümmend kaks
83 แปดสิบสาม kaheksakümmend kolm
84 แปดสิบสี่ kaheksakümmend neli
85 แปดสิบห้า kaheksakümmend viis
86 แปดสิบหก kaheksakümmend kuus
87 แปดสิบเจ็ด kaheksakümmend seitse
88 แปดสิบแปด kaheksakümmend kaheksa
89 แปดสิบเก้า kaheksakümmend üheksa
90 เก้าสิบ üheksakümmend
91 เก้าสิบเอ็ด üheksakümmend üks
92 เก้าสิบสอง üheksakümmend kaks
93 เก้าสิบสาม üheksakümmend kolm
94 เก้าสิบสี่ üheksakümmend neli
95 เก้าสิบห้า üheksakümmend viis
96 เก้าสิบหก üheksakümmend kuus
97 เก้าสิบเจ็ด üheksakümmend seitse
98 เก้าสิบแปด üheksakümmend kaheksa
99 เก้าสิบเก้า üheksakümmend üheksa
100 หนึ่งร้อย sada
0 ศูนย์ null

Comments

Loading Comments