# ภาษาไทย ภาษาเบลารูเชียน Sound
0 ศูนย์ нуль
1 หนึ่ง адзін
2 สอง два
3 สาม тры
4 สี่ чатыры
5 ห้า пяць
6 หก шэсць
7 เจ็ด сем
8 แปด восем
9 เก้า дзевяць
10 สิบ Дзесяць
11 สิบเอ็ด адзінаццаць
12 สิบสอง дванаццаць
13 สิบสาม трынаццаць
14 สิบสี่ чатырнаццаць
15 สิบห้า пятнаццаць
16 สิบหก шаснаццаць
17 สิบเจ็ด семнаццаць
18 สิบแปด васемнаццаць
19 สิบเก้า дзевятнаццаць
20 ยี่สิบ дваццаць
21 ยี่สิบเอ็ด дваццаць адзін
22 ยี่สิบสอง дваццаць два
23 ยี่สิบสาม дваццаць тры
24 ยี่สิบสี่ дваццаць чатыры
25 ยี่สิบห้า дваццаць пяць
26 ยี่สิบหก дваццаць шэсць
27 ยี่สิบเจ็ด дваццаць сем
28 ยี่สิบแปด дваццаць восем
29 ยี่สิบเก้า дваццаць дзевяць
30 สามสิบ трыццаць
31 สามสิบเอ็ด трыццаць адзін
32 สามสิบสอง трыццаць два
33 สามสิบสาม трыццаць тры
34 สามสิบสี่ трыццаць чатыры
35 สามสิบห้า трыццаць пяць
36 สามสิบหก трыццаць шэсць
37 สามสิบเจ็ด трыццаць сем
38 สามสิบแปด трыццаць восем
39 สามสิบเก้า трыццаць дзевяць
40 สี่สิบ сорак
41 สี่สิบเอ็ด сорак адзін
42 สี่สิบสอง сорак два
43 สี่สิบสาม сорак тры
44 สี่สิบสี่ сорак чатыры
45 สี่สิบห้า сорак пяць
46 สี่สิบหก сорак шэсць
47 สี่สิบเจ็ด сорак сем
48 สี่สิบแปด сорак восем
49 สี่สิบเก้า сорак дзевяць
50 ห้าสิบ пяцьдзесят
51 ห้าสิบเอ็ด пяцьдзесят адзін
52 ห้าสิบสอง пяцьдзесят два
53 ห้าสิบสาม пяцьдзесят тры
54 ห้าสิบสี่ пяцьдзесят чатыры
55 ห้าสิบห้า пяцьдзесят пяць
56 ห้าสิบหก пяцьдзесят шэсць
57 ห้าสิบเจ็ด пяцьдзесят сем
58 ห้าสิบแปด пяцьдзесят восем
59 ห้าสิบเก้า пяцьдзесят дзевяць
60 หกสิบ шэсцьдзесят
61 หกสิบเอ็ด шэсцьдзесят адзін
62 หกสิบสอง шэсцьдзесят два
63 หกสิบสาม шэсцьдзесят тры
64 หกสิบสี่ шэсцьдзесят чатыры
65 หกสิบห้า шэсцьдзесят пяць
66 หกสิบหก шэсцьдзесят шэсць
67 หกสิบเจ็ด шэсцьдзесят сем
68 หกสิบแปด шэсцьдзесят восем
69 หกสิบเก้า шэсцьдзесят дзевяць
70 เจ็ดสิบ семдзесят
71 เจ็ดสิบเอ็ด семдзесят адзін
72 เจ็ดสิบสอง семдзесят два
73 เจ็ดสิบสาม семдзесят тры
74 เจ็ดสิบสี่ семдзесят чатыры
75 เจ็ดสิบห้า семдзесят пяць
76 เจ็ดสิบหก семдзесят шэсць
77 เจ็ดสิบเจ็ด семдзесят сем
78 เจ็ดสิบแปด семдзесят восем
79 เจ็ดสิบเก้า семдзесят дзевяць
80 แปดสิบ восемдзесят
81 แปดสิบเอ็ด восемдзесят адзін
82 แปดสิบสอง восемдзесят два
83 แปดสิบสาม восемдзесят тры
84 แปดสิบสี่ восемдзесят чатыры
85 แปดสิบห้า восемдзесят пяць
86 แปดสิบหก восемдзесят шэсць
87 แปดสิบเจ็ด восемдзесят сем
88 แปดสิบแปด восемдзесят восем
89 แปดสิบเก้า восемдзесят дзевяць
90 เก้าสิบ дзевяноста
91 เก้าสิบเอ็ด дзевяноста адзін
92 เก้าสิบสอง дзевяноста два
93 เก้าสิบสาม дзевяноста тры
94 เก้าสิบสี่ дзевяноста чатыры
95 เก้าสิบห้า дзевяноста пяць
96 เก้าสิบหก дзевяноста шэсць
97 เก้าสิบเจ็ด дзевяноста сем
98 เก้าสิบแปด дзевяноста восем
99 เก้าสิบเก้า дзевяноста дзевяць
100 หนึ่งร้อย сто

Comments

Loading Comments