# ภาษาไทย เบงกอล Sound
0 ศูนย์ শূন্য
1 หนึ่ง এক
2 สอง দুই
3 สาม তিন
4 สี่ চার
5 ห้า পাঁচ
6 หก ছয়
7 เจ็ด সাত
8 แปด আট
9 เก้า নয়
10 สิบ দশ
11 สิบเอ็ด এগারো
12 สิบสอง বারো
13 สิบสาม তেরো
14 สิบสี่ চৌদ্দ
15 สิบห้า পনেরো
16 สิบหก ষোল
17 สิบเจ็ด সতেরো
18 สิบแปด আঠারো
19 สิบเก้า উনিশ
20 ยี่สิบ বিশ
21 ยี่สิบเอ็ด একুশ
22 ยี่สิบสอง বাইশ
23 ยี่สิบสาม তেইশ
24 ยี่สิบสี่ চব্বিশ
25 ยี่สิบห้า পঁচিশ
26 ยี่สิบหก ছাব্বিশ
27 ยี่สิบเจ็ด সাতাশ
28 ยี่สิบแปด আটাশ
29 ยี่สิบเก้า ঊনত্রিশ
30 สามสิบ ত্রিশ
31 สามสิบเอ็ด একত্রিশ
32 สามสิบสอง বত্রিশ
33 สามสิบสาม তেত্রিশ
34 สามสิบสี่ চৌত্রিশ
35 สามสิบห้า পঁয়ত্রিশ
36 สามสิบหก ছত্রিশ
37 สามสิบเจ็ด সাঁইত্রিশ
38 สามสิบแปด আটত্রিশ
39 สามสิบเก้า ঊনচল্লিশ
40 สี่สิบ চল্লিশ
41 สี่สิบเอ็ด একচল্লিশ
42 สี่สิบสอง বিয়াল্লিশ
43 สี่สิบสาม তেতাল্লিশ
44 สี่สิบสี่ চুয়াল্লিশ
45 สี่สิบห้า পঁয়তাল্লিশ
46 สี่สิบหก ছেচল্লিশ
47 สี่สิบเจ็ด সাতচল্লিশ
48 สี่สิบแปด আটচল্লিশ
49 สี่สิบเก้า ঊনপঞ্চাশ
50 ห้าสิบ পঞ্চাশ
51 ห้าสิบเอ็ด একান্ন
52 ห้าสิบสอง বাহান্ন
53 ห้าสิบสาม তিপ্পান্ন
54 ห้าสิบสี่ চুয়ান্ন
55 ห้าสิบห้า পঞ্চান্ন
56 ห้าสิบหก ছাপ্পান্ন
57 ห้าสิบเจ็ด সাতান্ন
58 ห้าสิบแปด আটান্ন
59 ห้าสิบเก้า ঊনষাট
60 หกสิบ ষাট
61 หกสิบเอ็ด একষট্টি
62 หกสิบสอง বাষট্টি
63 หกสิบสาม তেষট্টি
64 หกสิบสี่ চৌষট্টি
65 หกสิบห้า পঁয়ষট্টি
66 หกสิบหก ছেষট্টি
67 หกสิบเจ็ด সাতষট্টি
68 หกสิบแปด আটষট্টি
69 หกสิบเก้า ঊনসত্তর
70 เจ็ดสิบ সত্তর
71 เจ็ดสิบเอ็ด একাত্তর
72 เจ็ดสิบสอง বাহাত্তর
73 เจ็ดสิบสาม তিয়াত্তর
74 เจ็ดสิบสี่ চুয়াত্তর
75 เจ็ดสิบห้า পঁচাত্তর
76 เจ็ดสิบหก ছিয়াত্তর
77 เจ็ดสิบเจ็ด সাতাত্তর
78 เจ็ดสิบแปด আটাত্তর
79 เจ็ดสิบเก้า ঊনআশি
80 แปดสิบ আশি
81 แปดสิบเอ็ด একাশি
82 แปดสิบสอง বিরাশি
83 แปดสิบสาม তিরাশি
84 แปดสิบสี่ চুরাশি
85 แปดสิบห้า পঁচাশি
86 แปดสิบหก ছিয়াশি
87 แปดสิบเจ็ด সাতাশি
88 แปดสิบแปด আটাশি
89 แปดสิบเก้า ঊননব্বই
90 เก้าสิบ নব্বই
91 เก้าสิบเอ็ด একানব্বই
92 เก้าสิบสอง বিরানব্বই
93 เก้าสิบสาม তিরানব্বই
94 เก้าสิบสี่ চুরানব্বই
95 เก้าสิบห้า পঁচানব্বই
96 เก้าสิบหก ছিয়ানব্বই
97 เก้าสิบเจ็ด সাতানব্বই
98 เก้าสิบแปด আটানব্বই
99 เก้าสิบเก้า নিরানব্বই
100 หนึ่งร้อย একশত

Comments

Loading Comments