# ภาษาไทย ภาษาเดนมาร์ก Sound
0 ศูนย์ nul
1 หนึ่ง et
2 สอง to
3 สาม tre
4 สี่ fire
5 ห้า fem
6 หก seks
7 เจ็ด syv
8 แปด otte
9 เก้า ni
10 สิบ ti
11 สิบเอ็ด elleve
12 สิบสอง tolv
13 สิบสาม tretten
14 สิบสี่ fjorten
15 สิบห้า femten
16 สิบหก seksten
17 สิบเจ็ด sytten
18 สิบแปด atten
19 สิบเก้า nitten
20 ยี่สิบ tyve
21 ยี่สิบเอ็ด enogtyve
22 ยี่สิบสอง toogtyve
23 ยี่สิบสาม treogtyve
24 ยี่สิบสี่ fireogtyve
25 ยี่สิบห้า femogtyve
26 ยี่สิบหก seksogtyve
27 ยี่สิบเจ็ด syvogtyve
28 ยี่สิบแปด otteogtyve
29 ยี่สิบเก้า niogtyve
30 สามสิบ tredive
31 สามสิบเอ็ด enogtredive
32 สามสิบสอง toogtredive
33 สามสิบสาม treogtredive
34 สามสิบสี่ fireogtredive
35 สามสิบห้า femogtredive
36 สามสิบหก seksogtredive
37 สามสิบเจ็ด syvogtredive
38 สามสิบแปด otteogtredive
39 สามสิบเก้า niogtredive
40 สี่สิบ fyrre
41 สี่สิบเอ็ด enogfyrre
42 สี่สิบสอง toogfyrre
43 สี่สิบสาม treogfyrre
44 สี่สิบสี่ fireogfyrre
45 สี่สิบห้า femogfyrre
46 สี่สิบหก seksogfyrre
47 สี่สิบเจ็ด syvogfyrre
48 สี่สิบแปด otteogfyrre
49 สี่สิบเก้า niogfyrre
50 ห้าสิบ halvtreds
51 ห้าสิบเอ็ด enoghalvtreds
52 ห้าสิบสอง tooghalvtreds
53 ห้าสิบสาม treoghalvtreds
54 ห้าสิบสี่ fireoghalvtreds
55 ห้าสิบห้า femoghalvtreds
56 ห้าสิบหก seksoghalvtreds
57 ห้าสิบเจ็ด syvoghalvtreds
58 ห้าสิบแปด otteoghalvtreds
59 ห้าสิบเก้า nioghalvtreds
60 หกสิบ tres
61 หกสิบเอ็ด enogtres
62 หกสิบสอง toogtres
63 หกสิบสาม treogtres
64 หกสิบสี่ fireogtres
65 หกสิบห้า femogtres
66 หกสิบหก seksogtres
67 หกสิบเจ็ด syvogtres
68 หกสิบแปด otteogtres
69 หกสิบเก้า niogtres
70 เจ็ดสิบ halvfjerds
71 เจ็ดสิบเอ็ด enoghalvfjerds
72 เจ็ดสิบสอง tooghalvfjerds
73 เจ็ดสิบสาม treoghalvfjerds
74 เจ็ดสิบสี่ fireoghalvfjerds
75 เจ็ดสิบห้า femoghalvfjerds
76 เจ็ดสิบหก seksoghalvfjerds
77 เจ็ดสิบเจ็ด syvoghalvfjerds
78 เจ็ดสิบแปด otteoghalvfjerds
79 เจ็ดสิบเก้า nioghalvfjerds
80 แปดสิบ firs
81 แปดสิบเอ็ด enogfirs
82 แปดสิบสอง toogfirs
83 แปดสิบสาม treogfirs
84 แปดสิบสี่ fireogfirs
85 แปดสิบห้า femogfirs
86 แปดสิบหก seksogfirs
87 แปดสิบเจ็ด syvogfirs
88 แปดสิบแปด otteogfirs
89 แปดสิบเก้า niogfirs
90 เก้าสิบ halvfems
91 เก้าสิบเอ็ด enoghalvfems
92 เก้าสิบสอง tooghalvfems
93 เก้าสิบสาม treoghalvfems
94 เก้าสิบสี่ fireoghalvfems
95 เก้าสิบห้า femoghalvfems
96 เก้าสิบหก seksoghalvfems
97 เก้าสิบเจ็ด syvoghalvfems
98 เก้าสิบแปด otteoghalvfems
99 เก้าสิบเก้า nioghalvfems
100 หนึ่งร้อย hundrede

Comments

Loading Comments