# ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน Sound
0 ศูนย์ Null
1 หนึ่ง Eins
2 สอง Zwei
3 สาม Drei
4 สี่ Vier
5 ห้า Fünf
6 หก Sechs
7 เจ็ด Sieben
8 แปด Acht
9 เก้า Neun
10 สิบ Zehn
11 สิบเอ็ด Elf
12 สิบสอง Zwölf
13 สิบสาม Dreizehn
14 สิบสี่ Vierzehn
15 สิบห้า Fünfzehn
16 สิบหก Sechzehn
17 สิบเจ็ด Siebzehn
18 สิบแปด Achtzehn
19 สิบเก้า Neunzehn
20 ยี่สิบ Zwanzig
21 ยี่สิบเอ็ด Einundzwanzig
22 ยี่สิบสอง Zweiundzwanzig
23 ยี่สิบสาม Dreiundzwanzig
24 ยี่สิบสี่ Vierundzwanzig
25 ยี่สิบห้า Fϋnfundzwanzig
26 ยี่สิบหก Sechsundzwanzig
27 ยี่สิบเจ็ด Siebenundzwanzig
28 ยี่สิบแปด Achtundzwanzig
29 ยี่สิบเก้า Neunundzwanzig
30 สามสิบ Dreißig
31 สามสิบเอ็ด Einunddreißig
32 สามสิบสอง Zweiunddreißig
33 สามสิบสาม Dreiunddreißig
34 สามสิบสี่ Vierunddreißig
35 สามสิบห้า Fϋnfunddreißig
36 สามสิบหก Sechsunddreißig
37 สามสิบเจ็ด Siebenunddreißig
38 สามสิบแปด Achtunddreißig
39 สามสิบเก้า Neununddreißig
40 สี่สิบ Vierzig
41 สี่สิบเอ็ด Einundvierzig
42 สี่สิบสอง Zweiundvierzig
43 สี่สิบสาม Dreiundvierzig
44 สี่สิบสี่ Vierundvierzig
45 สี่สิบห้า Fϋnfundvierzig
46 สี่สิบหก Sechsundvierzig
47 สี่สิบเจ็ด Siebenundvierzig
48 สี่สิบแปด Achtundvierzig
49 สี่สิบเก้า Neunundvierzig
50 ห้าสิบ Fϋnfzig
51 ห้าสิบเอ็ด Einundfϋnfzig
52 ห้าสิบสอง Zweiundfϋnfzig
53 ห้าสิบสาม Dreiundfϋnfzig
54 ห้าสิบสี่ Vierundfϋnfzig
55 ห้าสิบห้า Fϋnfundfϋnfzig
56 ห้าสิบหก Sechsundfϋnfzig
57 ห้าสิบเจ็ด Siebenundfϋnfzig
58 ห้าสิบแปด Achtundfϋnfzig
59 ห้าสิบเก้า Neunundfünfzig
60 หกสิบ Sechzig
61 หกสิบเอ็ด Einundsechzig
62 หกสิบสอง Zweiundsechzig
63 หกสิบสาม Dreiundsechzig
64 หกสิบสี่ Vierundsechzig
65 หกสิบห้า Fϋnfundsechzig
66 หกสิบหก Sechsundsechzig
67 หกสิบเจ็ด Siebenundsechzig
68 หกสิบแปด Achtundsechzig
69 หกสิบเก้า Neunundsechzig
70 เจ็ดสิบ Siebzig
71 เจ็ดสิบเอ็ด Einundsiebzig
72 เจ็ดสิบสอง Zweiundsiebzig
73 เจ็ดสิบสาม Dreiundsiebzig
74 เจ็ดสิบสี่ Vierundsiebzig
75 เจ็ดสิบห้า Fϋnfundsiebzig
76 เจ็ดสิบหก Sechsundsiebzig
77 เจ็ดสิบเจ็ด Siebenundsiebzig
78 เจ็ดสิบแปด Achtundsiebzig
79 เจ็ดสิบเก้า Neunundsiebzig
80 แปดสิบ Achtzig
81 แปดสิบเอ็ด Einundachtzig
82 แปดสิบสอง Zweiundachtzig
83 แปดสิบสาม Dreiundachtzig
84 แปดสิบสี่ Vierundachtzig
85 แปดสิบห้า Fϋnfundachtzig
86 แปดสิบหก Sechsundachtzig
87 แปดสิบเจ็ด Siebenundachtzig
88 แปดสิบแปด Achtundachtzig
89 แปดสิบเก้า Neunundachtzig
90 เก้าสิบ Neunzig
91 เก้าสิบเอ็ด Einundneunzig
92 เก้าสิบสอง Zweiundneunzig
93 เก้าสิบสาม Dreiundneunzig
94 เก้าสิบสี่ Vierundneunzig
95 เก้าสิบห้า Fϋnfundneunzig
96 เก้าสิบหก Sechsundneunzig
97 เก้าสิบเจ็ด Siebenundneunzig
98 เก้าสิบแปด Achtundneunzig
99 เก้าสิบเก้า Neunundneunzig
100 หนึ่งร้อย Hundert

Comments

Loading Comments