# ภาษาไทย ภาษาฟิลิปปินส์ Sound
0 ศูนย์ sero
1 หนึ่ง isa
2 สอง dalawa
3 สาม tatlo
4 สี่ apat
5 ห้า lima
6 หก anim
7 เจ็ด pito
8 แปด walo
9 เก้า siyam
10 สิบ sampu
11 สิบเอ็ด labingisa
12 สิบสอง labingdalawa
13 สิบสาม labingtatlo
14 สิบสี่ labingapat
15 สิบห้า labinglima
16 สิบหก labinganim
17 สิบเจ็ด labingpito
18 สิบแปด labingwalo
19 สิบเก้า labingsiyam
20 ยี่สิบ dalawampu
21 ยี่สิบเอ็ด dalawampu't isa
22 ยี่สิบสอง dalawampu't dalawa
23 ยี่สิบสาม dalawampu't tatlo
24 ยี่สิบสี่ dalawampu't apat
25 ยี่สิบห้า dalawampu't lima
26 ยี่สิบหก dalawampu't anim
27 ยี่สิบเจ็ด dalawampu't pito
28 ยี่สิบแปด dalawampu't walo
29 ยี่สิบเก้า dalawampu't siyam
30 สามสิบ tatlompu
31 สามสิบเอ็ด tatlompu't isa
32 สามสิบสอง tatlompu't dalawa
33 สามสิบสาม tatlompu't tatlo
34 สามสิบสี่ tatlompu't apat
35 สามสิบห้า tatlompu't lima
36 สามสิบหก tatlompu't anim
37 สามสิบเจ็ด tatlompu't pito
38 สามสิบแปด tatlompu't walo
39 สามสิบเก้า tatlompu't siyam
40 สี่สิบ apatnapo
41 สี่สิบเอ็ด apatnapo't isa
42 สี่สิบสอง apatnapo't dalawa
43 สี่สิบสาม apatnapo't tatlo
44 สี่สิบสี่ apatnapo't apat
45 สี่สิบห้า apatnapo't lima
46 สี่สิบหก apatnapo't anim
47 สี่สิบเจ็ด apatnapo't pito
48 สี่สิบแปด apatnapo't walo
49 สี่สิบเก้า apatnapo't siyam
50 ห้าสิบ limampo
51 ห้าสิบเอ็ด limampu't isa
52 ห้าสิบสอง limampu't dalawa
53 ห้าสิบสาม limampu't tatlo
54 ห้าสิบสี่ limampu't apat
55 ห้าสิบห้า limampu't lima
56 ห้าสิบหก limampu't anim
57 ห้าสิบเจ็ด limampu't pito
58 ห้าสิบแปด limampu't walo
59 ห้าสิบเก้า limampu't siyam
60 หกสิบ animnapo
61 หกสิบเอ็ด animnapu't isa
62 หกสิบสอง animnapu't dalawa
63 หกสิบสาม animnapu't tatlo
64 หกสิบสี่ animnapu't apat
65 หกสิบห้า animnapu't lima
66 หกสิบหก animnapu't anim
67 หกสิบเจ็ด animnapu't pito
68 หกสิบแปด animnapu't walo
69 หกสิบเก้า animnapu't siyam
70 เจ็ดสิบ pitumpo
71 เจ็ดสิบเอ็ด pitumpo't isa
72 เจ็ดสิบสอง pitumpo't dalawa
73 เจ็ดสิบสาม pitumpo't tatlo
74 เจ็ดสิบสี่ pitumpo't apat
75 เจ็ดสิบห้า pitumpo't lima
76 เจ็ดสิบหก pitumpo't anim
77 เจ็ดสิบเจ็ด pitumpo't pito
78 เจ็ดสิบแปด pitumpo't walo
79 เจ็ดสิบเก้า pitumpo't siyam
80 แปดสิบ walompu
81 แปดสิบเอ็ด walopmu't isa
82 แปดสิบสอง walopmu't dalawa
83 แปดสิบสาม walopmu't tatlo
84 แปดสิบสี่ walopmu't apat
85 แปดสิบห้า walopmu't lima
86 แปดสิบหก walopmu't anim
87 แปดสิบเจ็ด walopmu't pito
88 แปดสิบแปด walopmu't walo
89 แปดสิบเก้า walopmu't siyam
90 เก้าสิบ siyamnapu
91 เก้าสิบเอ็ด siyamnapu't isa
92 เก้าสิบสอง siyamnapu't dalawa
93 เก้าสิบสาม siyamnapu't tatlo
94 เก้าสิบสี่ siyamnapu't apat
95 เก้าสิบห้า siyamnapu't lima
96 เก้าสิบหก siyamnapu't anim
97 เก้าสิบเจ็ด siyamnapu't pito
98 เก้าสิบแปด siyamnapu't walo
99 เก้าสิบเก้า siyamnapu't siyam
100 หนึ่งร้อย isangdaan

Comments

Loading Comments