# ภาษาไทย ภาษาฟินแลนด์ Sound
0 ศูนย์ Nolla
1 หนึ่ง yksi
2 สอง kaksi
3 สาม kolme
4 สี่ neljä
5 ห้า viisi
6 หก kuusi
7 เจ็ด seitsemän
8 แปด kahdeksan
9 เก้า yhdeksän
10 สิบ kymmenen
11 สิบเอ็ด yksitoista
12 สิบสอง kaksitoista
13 สิบสาม kolmetoista
14 สิบสี่ neljätoista
15 สิบห้า viisitoista
16 สิบหก kuusitoista
17 สิบเจ็ด seitsemäntoista
18 สิบแปด kahdeksantoista
19 สิบเก้า yhdeksäntoista
20 ยี่สิบ kaksikymmentä
21 ยี่สิบเอ็ด kaksikymmentäyksi
22 ยี่สิบสอง kaksikymmentäkaksi
23 ยี่สิบสาม kaksikymmentäkolme
24 ยี่สิบสี่ kaksikymmentäneljä
25 ยี่สิบห้า kaksikymmentäviisi
26 ยี่สิบหก kaksikymmentäkuusi
27 ยี่สิบเจ็ด kaksikymmentäseitsemän
28 ยี่สิบแปด kaksikymmentäkahdeksan
29 ยี่สิบเก้า kaksikymmentäyhdeksän
30 สามสิบ kolmekymmentä
31 สามสิบเอ็ด kolmekymmentäyksi
32 สามสิบสอง kolmekymmentäkaksi
33 สามสิบสาม kolmekymmentäkolme
34 สามสิบสี่ kolmekymmentäneljä
35 สามสิบห้า kolmekymmentäviisi
36 สามสิบหก kolmekymmentäkuusi
37 สามสิบเจ็ด kolmekymmentäseitsemän
38 สามสิบแปด kolmekymmentäkahdeksan
39 สามสิบเก้า kolmekymmentäyhdeksän
40 สี่สิบ neljäkymmentä
41 สี่สิบเอ็ด neljäkymmentäyksi
42 สี่สิบสอง neljäkymmentäkaksi
43 สี่สิบสาม neljäkymmentäkolme
44 สี่สิบสี่ neljäkymmentäneljä
45 สี่สิบห้า neljäkymmentäviisi
46 สี่สิบหก neljäkymmentäkuusi
47 สี่สิบเจ็ด neljäkymmentäseitsemän
48 สี่สิบแปด neljäkymmentäkahdeksan
49 สี่สิบเก้า neljäkymmentäyhdeksän
50 ห้าสิบ viisikymmentä
51 ห้าสิบเอ็ด viisikymmentäyksi
52 ห้าสิบสอง viisikymmentäkaksi
53 ห้าสิบสาม viisikymmentäkolme
54 ห้าสิบสี่ viisikymmentäneljä
55 ห้าสิบห้า viisikymmentäviisi
56 ห้าสิบหก viisikymmentäkuusi
57 ห้าสิบเจ็ด viisikymmentäseitsemän
58 ห้าสิบแปด viisikymmentäkahdeksan
59 ห้าสิบเก้า viisikymmentäyhdeksän
60 หกสิบ kuusikymmentä
61 หกสิบเอ็ด kuusikymmentäyksi
62 หกสิบสอง kuusikymmentäkaksi
63 หกสิบสาม kuusikymmentäkolme
64 หกสิบสี่ kuusikymmentäneljä
65 หกสิบห้า kuusikymmentäviisi
66 หกสิบหก kuusikymmentäkuusi
67 หกสิบเจ็ด kuusikymmentäseitsemän
68 หกสิบแปด kuusikymmentäkahdeksan
69 หกสิบเก้า kuusikymmentäyhdeksän
70 เจ็ดสิบ seitsemänkymmentä
71 เจ็ดสิบเอ็ด seitsemänkymmentäyksi
72 เจ็ดสิบสอง seitsemänkymmentäkaksi
73 เจ็ดสิบสาม seitsemänkymmentäkolme
74 เจ็ดสิบสี่ seitsemänkymmentäneljä
75 เจ็ดสิบห้า seitsemänkymmentäviisi
76 เจ็ดสิบหก seitsemänkymmentäkuusi
77 เจ็ดสิบเจ็ด seitsemänkymmentäseitsemän
78 เจ็ดสิบแปด seitsemänkymmentäkahdeksan
79 เจ็ดสิบเก้า seitsemänkymmentäyhdeksän
80 แปดสิบ kahdeksankymmentä
81 แปดสิบเอ็ด kahdeksankymmentäyksi
82 แปดสิบสอง kahdeksankymmentäkaksi
83 แปดสิบสาม kahdeksankymmentäkolme
84 แปดสิบสี่ kahdeksankymmentäneljä
85 แปดสิบห้า kahdeksankymmentäviisi
86 แปดสิบหก kahdeksankymmentäkuusi
87 แปดสิบเจ็ด kahdeksankymmentäseitsemän
88 แปดสิบแปด kahdeksankymmentäkahdeksan
89 แปดสิบเก้า kahdeksankymmentäyhdeksän
90 เก้าสิบ yhdeksänkymmentä
91 เก้าสิบเอ็ด yhdeksänkymmentäyksi
92 เก้าสิบสอง yhdeksänkymmentäkaksi
93 เก้าสิบสาม yhdeksänkymmentäkolme
94 เก้าสิบสี่ yhdeksänkymmentäneljä
95 เก้าสิบห้า yhdeksänkymmentäviisi
96 เก้าสิบหก yhdeksänkymmentäkuusi
97 เก้าสิบเจ็ด yhdeksänkymmentäseitsemän
98 เก้าสิบแปด yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 เก้าสิบเก้า yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 หนึ่งร้อย sata

Comments

Loading Comments