# ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส Sound
0 ศูนย์ Zéro
1 หนึ่ง un
2 สอง deux
3 สาม trois
4 สี่ quatre
5 ห้า cinq
6 หก six
7 เจ็ด sept
8 แปด huit
9 เก้า neuf
10 สิบ dix
11 สิบเอ็ด onze
12 สิบสอง douze
13 สิบสาม treize
14 สิบสี่ quatorze
15 สิบห้า quinze
16 สิบหก seize
17 สิบเจ็ด dix-sept
18 สิบแปด dix-huit
19 สิบเก้า dix-neuf
20 ยี่สิบ vingt
21 ยี่สิบเอ็ด vingt et un
22 ยี่สิบสอง vingt-deux
23 ยี่สิบสาม vingt-trois
24 ยี่สิบสี่ vingt-quatre
25 ยี่สิบห้า vingt-cinq
26 ยี่สิบหก vingt-six
27 ยี่สิบเจ็ด vingt-sept
28 ยี่สิบแปด vingt-huit
29 ยี่สิบเก้า vingt-neuf
30 สามสิบ trente
31 สามสิบเอ็ด trente et un
32 สามสิบสอง trente-deux
33 สามสิบสาม trente-trois
34 สามสิบสี่ trente-quatre
35 สามสิบห้า trente-cinq
36 สามสิบหก trente-six
37 สามสิบเจ็ด trente-sept
38 สามสิบแปด trente-huit
39 สามสิบเก้า trente-neuf
40 สี่สิบ quarante
41 สี่สิบเอ็ด quarante et un
42 สี่สิบสอง quarante-deux
43 สี่สิบสาม quarante-trois
44 สี่สิบสี่ quarante-quatre
45 สี่สิบห้า quarante-cinq
46 สี่สิบหก quarante-six
47 สี่สิบเจ็ด quarante-sept
48 สี่สิบแปด quarante-huit
49 สี่สิบเก้า quarante-neuf
50 ห้าสิบ cinquante
51 ห้าสิบเอ็ด cinquante et un
52 ห้าสิบสอง cinquante-deux
53 ห้าสิบสาม cinquante-trois
54 ห้าสิบสี่ cinquante-quatre
55 ห้าสิบห้า cinquante-cinq
56 ห้าสิบหก cinquante-six
57 ห้าสิบเจ็ด cinquante-sept
58 ห้าสิบแปด cinquante-huit
59 ห้าสิบเก้า cinquante-neuf
60 หกสิบ soixante
61 หกสิบเอ็ด soixante et un
62 หกสิบสอง soixante-deux
63 หกสิบสาม soixante-trois
64 หกสิบสี่ soixante-quatre
65 หกสิบห้า soixante-cinq
66 หกสิบหก soixante-six
67 หกสิบเจ็ด soixante-sept
68 หกสิบแปด soixante-huit
69 หกสิบเก้า soixante-neuf
70 เจ็ดสิบ soixante-dix
71 เจ็ดสิบเอ็ด soixante et onze
72 เจ็ดสิบสอง soixante-douze
73 เจ็ดสิบสาม soixante-treize
74 เจ็ดสิบสี่ soixante-quatorze
75 เจ็ดสิบห้า soixante-quinze
76 เจ็ดสิบหก soixante-seize
77 เจ็ดสิบเจ็ด soixante-dix-sept
78 เจ็ดสิบแปด soixante-dix-huit
79 เจ็ดสิบเก้า soixante-dix-neuf
80 แปดสิบ quatre-vingt
81 แปดสิบเอ็ด quatre-vingt-un
82 แปดสิบสอง quatre-vingt-deux
83 แปดสิบสาม quatre-vingt-trois
84 แปดสิบสี่ quatre-vingt-quatre
85 แปดสิบห้า quatre-vingt-cinq
86 แปดสิบหก quatre-vingt-six
87 แปดสิบเจ็ด quatre-vingt-sept
88 แปดสิบแปด quatre-vingt-huit
89 แปดสิบเก้า quatre-vingt-neuf
90 เก้าสิบ quatre-vingt-dix
91 เก้าสิบเอ็ด quatre-vingt-onze
92 เก้าสิบสอง quatre-vingt-douze
93 เก้าสิบสาม quatre-vingt-treize
94 เก้าสิบสี่ quatre-vingt-quatorze
95 เก้าสิบห้า quatre-vingt-quinze
96 เก้าสิบหก quatre-vingt-seize
97 เก้าสิบเจ็ด quatre-vingt-dix-sept
98 เก้าสิบแปด quatre-vingt-dix-huit
99 เก้าสิบเก้า quatre-vingt-dix-neuf
100 หนึ่งร้อย cent

Comments

Loading Comments