# ภาษาไทย ภาษาฮังการี Sound
0 ศูนย์ Nulla
1 หนึ่ง egy
2 สอง kettő
3 สาม három
4 สี่ négy
5 ห้า öt
6 หก hat
7 เจ็ด hét
8 แปด nyolc
9 เก้า kilenc
10 สิบ tíz
11 สิบเอ็ด tizenegy
12 สิบสอง tizenkettő
13 สิบสาม tizenhárom
14 สิบสี่ tizennégy
15 สิบห้า tizenöt
16 สิบหก tizenhat
17 สิบเจ็ด tizenhét
18 สิบแปด tizennyolc
19 สิบเก้า tizenkilenc
20 ยี่สิบ húsz
21 ยี่สิบเอ็ด huszonegy
22 ยี่สิบสอง huszonkettő
23 ยี่สิบสาม huszonhárom
24 ยี่สิบสี่ huszonnégy
25 ยี่สิบห้า huszonöt
26 ยี่สิบหก huszonhat
27 ยี่สิบเจ็ด huszonhét
28 ยี่สิบแปด huszonnyolc
29 ยี่สิบเก้า huszonkilenc
30 สามสิบ harminc
31 สามสิบเอ็ด harmincegy
32 สามสิบสอง harminckettö
33 สามสิบสาม harminchárom
34 สามสิบสี่ harmincnégy
35 สามสิบห้า harmincöt
36 สามสิบหก harminchat
37 สามสิบเจ็ด harminchét
38 สามสิบแปด harmincnyolc
39 สามสิบเก้า harminckilenc
40 สี่สิบ negyven
41 สี่สิบเอ็ด negyvenegy
42 สี่สิบสอง negyvenkettő
43 สี่สิบสาม negyvenhárom
44 สี่สิบสี่ negyvennégy
45 สี่สิบห้า negyvenöt
46 สี่สิบหก negyvenhat
47 สี่สิบเจ็ด negyvenhét
48 สี่สิบแปด negyvennyolc
49 สี่สิบเก้า negyvenkilenc
50 ห้าสิบ ötven
51 ห้าสิบเอ็ด ötvenegy
52 ห้าสิบสอง ötvenkettő
53 ห้าสิบสาม ötvenhárom
54 ห้าสิบสี่ ötvennégy
55 ห้าสิบห้า ötvenöt
56 ห้าสิบหก ötvenhat
57 ห้าสิบเจ็ด ötvenhét
58 ห้าสิบแปด ötvennyolc
59 ห้าสิบเก้า ötvenkilenc
60 หกสิบ hatvan
61 หกสิบเอ็ด hatvanegy
62 หกสิบสอง hatvankettő
63 หกสิบสาม hatvanhárom
64 หกสิบสี่ hatvannégy
65 หกสิบห้า hatvanöt
66 หกสิบหก hatvanhat
67 หกสิบเจ็ด hatvanhét
68 หกสิบแปด hatvannyolc
69 หกสิบเก้า hatvankilenc
70 เจ็ดสิบ hetven
71 เจ็ดสิบเอ็ด hetvenegy
72 เจ็ดสิบสอง hetvenkettő
73 เจ็ดสิบสาม hetvenhárom
74 เจ็ดสิบสี่ hetvennégy
75 เจ็ดสิบห้า hetvenöt
76 เจ็ดสิบหก hetvenhat
77 เจ็ดสิบเจ็ด hetvenhét
78 เจ็ดสิบแปด hetvennyolc
79 เจ็ดสิบเก้า hetvenkilenc
80 แปดสิบ nyolcvan
81 แปดสิบเอ็ด nyolcvanegy
82 แปดสิบสอง nyolcvankettő
83 แปดสิบสาม nyolcvanhárom
84 แปดสิบสี่ nyolcvannégy
85 แปดสิบห้า nyolcvanöt
86 แปดสิบหก nyolcvanhat
87 แปดสิบเจ็ด nyolcvanhét
88 แปดสิบแปด nyolcvannyolc
89 แปดสิบเก้า nyolvankilenc
90 เก้าสิบ kilencven
91 เก้าสิบเอ็ด kilencvenegy
92 เก้าสิบสอง kilencvenkettő
93 เก้าสิบสาม kilencvenhárom
94 เก้าสิบสี่ kilencvennégy
95 เก้าสิบห้า kilencvenöt
96 เก้าสิบหก kilencvenhat
97 เก้าสิบเจ็ด kilencvenhét
98 เก้าสิบแปด kilencvennyolc
99 เก้าสิบเก้า kilencvenkilenc
100 หนึ่งร้อย száz

Comments

Loading Comments