# ภาษาไทย ภาษาคาตาลัน Sound
0 ศูนย์ zero
1 หนึ่ง u
2 สอง dos
3 สาม tres
4 สี่ quatre
5 ห้า cinc
6 หก sis
7 เจ็ด set
8 แปด vuit
9 เก้า nou
10 สิบ deu
11 สิบเอ็ด onze
12 สิบสอง dotze
13 สิบสาม tretze
14 สิบสี่ catorze
15 สิบห้า quinze
16 สิบหก setze
17 สิบเจ็ด disset
18 สิบแปด divuit
19 สิบเก้า dinou
20 ยี่สิบ vint
21 ยี่สิบเอ็ด vint-i-u
22 ยี่สิบสอง vint-i-dos
23 ยี่สิบสาม vint-i-tres
24 ยี่สิบสี่ vint-i-quatre
25 ยี่สิบห้า vint-i-cinc
26 ยี่สิบหก vint-i-sis
27 ยี่สิบเจ็ด vint-i-set
28 ยี่สิบแปด vint-i-vuit
29 ยี่สิบเก้า vint-i-nou
30 สามสิบ trenta
31 สามสิบเอ็ด trenta-u
32 สามสิบสอง trenta-dos
33 สามสิบสาม trenta-tres
34 สามสิบสี่ trenta-quatre
35 สามสิบห้า trenta-cinc
36 สามสิบหก trenta-sis
37 สามสิบเจ็ด trenta-set
38 สามสิบแปด trenta-vuit
39 สามสิบเก้า trenta-nou
40 สี่สิบ quaranta
41 สี่สิบเอ็ด quaranta-u
42 สี่สิบสอง quaranta-dos
43 สี่สิบสาม quaranta-tres
44 สี่สิบสี่ quaranta-quatre
45 สี่สิบห้า quaranta-cinc
46 สี่สิบหก quaranta-sis
47 สี่สิบเจ็ด quaranta-set
48 สี่สิบแปด quaranta-vuit
49 สี่สิบเก้า quaranta-nou
50 ห้าสิบ cinquanta
51 ห้าสิบเอ็ด cinquanta-u
52 ห้าสิบสอง cinquanta-dos
53 ห้าสิบสาม cinquanta-tres
54 ห้าสิบสี่ cinquanta-quatre
55 ห้าสิบห้า cinquanta-cinc
56 ห้าสิบหก cinquanta-sis
57 ห้าสิบเจ็ด cinquanta-set
58 ห้าสิบแปด cinquanta-vuit
59 ห้าสิบเก้า cinquanta-nou
60 หกสิบ seixanta
61 หกสิบเอ็ด seixanta-u
62 หกสิบสอง seixanta-dos
63 หกสิบสาม seixanta-tres
64 หกสิบสี่ seixanta-quatre
65 หกสิบห้า seixanta-cinc
66 หกสิบหก seixanta-sis
67 หกสิบเจ็ด seixanta-set
68 หกสิบแปด seixanta-vuit
69 หกสิบเก้า seixanta-nou
70 เจ็ดสิบ setanta
71 เจ็ดสิบเอ็ด setanta
72 เจ็ดสิบสอง setanta-dos
73 เจ็ดสิบสาม setanta-tres
74 เจ็ดสิบสี่ setanta-quatre
75 เจ็ดสิบห้า setanta-cinc
76 เจ็ดสิบหก setanta-sis
77 เจ็ดสิบเจ็ด setanta-set
78 เจ็ดสิบแปด setanta-vuit
79 เจ็ดสิบเก้า setanta-nou
80 แปดสิบ vuitanta
81 แปดสิบเอ็ด vuitanta-u
82 แปดสิบสอง vuitanta-dos
83 แปดสิบสาม vuitanta-tres
84 แปดสิบสี่ vuitanta-quatre
85 แปดสิบห้า vuitanta-cinc
86 แปดสิบหก vuitanta-sis
87 แปดสิบเจ็ด vuitanta-set
88 แปดสิบแปด vuitanta-vuit
89 แปดสิบเก้า vuitanta-nou
90 เก้าสิบ noranta
91 เก้าสิบเอ็ด noranta-u
92 เก้าสิบสอง noranta-dos
93 เก้าสิบสาม noranta-tres
94 เก้าสิบสี่ noranta-quatre
95 เก้าสิบห้า noranta-cinc
96 เก้าสิบหก noranta-sis
97 เก้าสิบเจ็ด noranta-set
98 เก้าสิบแปด noranta-vuit
99 เก้าสิบเก้า noranta-nou
100 หนึ่งร้อย per cent

Comments

Loading Comments