# ภาษาไทย ภาษาโปแลนด์ Sound
0 ศูนย์ zero
1 หนึ่ง jeden
2 สอง dwa
3 สาม trzy
4 สี่ cztery
5 ห้า pięć
6 หก sześć
7 เจ็ด siedem
8 แปด osiem
9 เก้า dziewięć
10 สิบ dziesięć
11 สิบเอ็ด jedenaście
12 สิบสอง dwanaście
13 สิบสาม trzynaście
14 สิบสี่ czternaście
15 สิบห้า piętnaście
16 สิบหก szesnaście
17 สิบเจ็ด siedemnaście
18 สิบแปด osiemnaście
19 สิบเก้า dziewiętnaście
20 ยี่สิบ dwadzieścia
21 ยี่สิบเอ็ด dwadzieścia jeden
22 ยี่สิบสอง dwadzieścia dwa
23 ยี่สิบสาม dwadzieścia trzy
24 ยี่สิบสี่ dwadzieścia cztery
25 ยี่สิบห้า dwadzieścia pięć
26 ยี่สิบหก dwadzieścia sześć
27 ยี่สิบเจ็ด dwadzieścia siedem
28 ยี่สิบแปด dwadzieścia osiem
29 ยี่สิบเก้า dwadzieścia dziewięć
30 สามสิบ trzydzieści
31 สามสิบเอ็ด trzydzieści jeden
32 สามสิบสอง trzydzieści dwa
33 สามสิบสาม trzydzieści trzy
34 สามสิบสี่ trzydzieści cztery
35 สามสิบห้า trzydzieści pięć
36 สามสิบหก trzydzieści sześć
37 สามสิบเจ็ด trzydzieści siedem
38 สามสิบแปด trzydzieści osiem
39 สามสิบเก้า trzydzieści dziewięć
40 สี่สิบ czterdzieści
41 สี่สิบเอ็ด czterdzieści jeden
42 สี่สิบสอง czterdzieści dwa
43 สี่สิบสาม czterdzieści trzy
44 สี่สิบสี่ czterdzieści cztery
45 สี่สิบห้า czterdzieści pięć
46 สี่สิบหก czterdzieści sześć
47 สี่สิบเจ็ด czterdzieści siedem
48 สี่สิบแปด czterdzieści osiem
49 สี่สิบเก้า czterdzieści dziewięć
50 ห้าสิบ pięćdziesiąt
51 ห้าสิบเอ็ด pięćdziesiąt jeden
52 ห้าสิบสอง pięćdziesiąt dwa
53 ห้าสิบสาม pięćdziesiąt trzy
54 ห้าสิบสี่ pięćdziesiąt cztery
55 ห้าสิบห้า pięćdziesiąt pięć
56 ห้าสิบหก pięćdziesiąt sześć
57 ห้าสิบเจ็ด pięćdziesiąt siedem
58 ห้าสิบแปด pięćdziesiąt osiem
59 ห้าสิบเก้า pięćdziesiąt dziewięć
60 หกสิบ sześćdziesiąt
61 หกสิบเอ็ด sześćdziesiąt jeden
62 หกสิบสอง sześćdziesiąt dwa
63 หกสิบสาม sześćdziesiąt trzy
64 หกสิบสี่ sześćdziesiąt cztery
65 หกสิบห้า sześćdziesiąt pięć
66 หกสิบหก sześćdziesiąt sześć
67 หกสิบเจ็ด sześćdziesiąt siedem
68 หกสิบแปด sześćdziesiąt osiem
69 หกสิบเก้า sześćdziesiąt dziewięć
70 เจ็ดสิบ siedemdziesiąt
71 เจ็ดสิบเอ็ด siedemdziesiąt jeden
72 เจ็ดสิบสอง siedemdziesiąt dwa
73 เจ็ดสิบสาม siedemdziesiąt trzy
74 เจ็ดสิบสี่ siedemdziesiąt cztery
75 เจ็ดสิบห้า siedemdziesiąt pięć
76 เจ็ดสิบหก siedemdziesiąt sześć
77 เจ็ดสิบเจ็ด siedemdziesiąt siedem
78 เจ็ดสิบแปด siedemdziesiąt osiem
79 เจ็ดสิบเก้า siedemdziesiąt dziewięć
80 แปดสิบ osiemdziesiąt
81 แปดสิบเอ็ด osiemdziesiąt jeden
82 แปดสิบสอง osiemdziesiąt dwa
83 แปดสิบสาม osiemdziesiąt trzy
84 แปดสิบสี่ osiemdziesiąt cztery
85 แปดสิบห้า osiemdziesiąt pięć
86 แปดสิบหก osiemdziesiąt sześć
87 แปดสิบเจ็ด osiemdziesiąt siedem
88 แปดสิบแปด osiemdziesiąt osiem
89 แปดสิบเก้า osiemdziesiąt dziewięć
90 เก้าสิบ dziewięćdziesiąt
91 เก้าสิบเอ็ด dziewięćdziesiąt jeden
92 เก้าสิบสอง dziewięćdziesiąt dwa
93 เก้าสิบสาม dziewięćdziesiąt trzy
94 เก้าสิบสี่ dziewięćdziesiąt cztery
95 เก้าสิบห้า dziewięćdziesiąt pięć
96 เก้าสิบหก dziewięćdziesiąt sześć
97 เก้าสิบเจ็ด dziewięćdziesiąt siedem
98 เก้าสิบแปด dziewięćdziesiąt osiem
99 เก้าสิบเก้า dziewięćdziesiąt dziewięć
100 หนึ่งร้อย sto

Comments

Loading Comments