# ภาษาไทย ภาษาลัทเวีย Sound
0 ศูนย์ nulle
1 หนึ่ง viens
2 สอง divi
3 สาม trīs
4 สี่ četri
5 ห้า pieci
6 หก seši
7 เจ็ด septiņi
8 แปด astoņi
9 เก้า deviņi
10 สิบ desmit
11 สิบเอ็ด vienpadsmit
12 สิบสอง divpadsmit
13 สิบสาม trīspadsmit
14 สิบสี่ četrpadsmit
15 สิบห้า piecpadsmit
16 สิบหก sešpadsmit
17 สิบเจ็ด septiņpadsmit
18 สิบแปด astoņpadsmit
19 สิบเก้า deviņpadsmit
20 ยี่สิบ divdesmit
21 ยี่สิบเอ็ด divdesmit viens
22 ยี่สิบสอง divdesmit divi
23 ยี่สิบสาม divdesmit trīs
24 ยี่สิบสี่ divdesmit četri
25 ยี่สิบห้า divdesmit pieci
26 ยี่สิบหก divdesmit seši
27 ยี่สิบเจ็ด divdesmit septiņi
28 ยี่สิบแปด divdesmit astoņi
29 ยี่สิบเก้า divdesmit deviņi
30 สามสิบ trīsdesmit
31 สามสิบเอ็ด trīsdesmit viens
32 สามสิบสอง trīsdesmit divi
33 สามสิบสาม trīsdesmit trīs
34 สามสิบสี่ trīsdesmit četri
35 สามสิบห้า trīsdesmit pieci
36 สามสิบหก trīsdesmit seši
37 สามสิบเจ็ด trīsdesmit septiņi
38 สามสิบแปด trīsdesmit astoņi
39 สามสิบเก้า trīsdesmit deviņi
40 สี่สิบ četrdesmit
41 สี่สิบเอ็ด četrdesmit viens
42 สี่สิบสอง četrdesmit divi
43 สี่สิบสาม četrdesmit trīs
44 สี่สิบสี่ četrdesmit četri
45 สี่สิบห้า četrdesmit pieci
46 สี่สิบหก četrdesmit seši
47 สี่สิบเจ็ด četrdesmit septiņi
48 สี่สิบแปด četrdesmit astoņi
49 สี่สิบเก้า četrdesmit deviņi
50 ห้าสิบ piecdesmit
51 ห้าสิบเอ็ด piecdesmit viens
52 ห้าสิบสอง piecdesmit divi
53 ห้าสิบสาม piecdesmit trīs
54 ห้าสิบสี่ piecdesmit četri
55 ห้าสิบห้า piecdesmit pieci
56 ห้าสิบหก piecdesmit seši
57 ห้าสิบเจ็ด piecdesmit sepiņi
58 ห้าสิบแปด piecdesmit astoņi
59 ห้าสิบเก้า piecdesmit deviņi
60 หกสิบ sešdesmit
61 หกสิบเอ็ด sešdesmit viens
62 หกสิบสอง sešdesmit divi
63 หกสิบสาม sešdesmit trīs
64 หกสิบสี่ sešdesmit četri
65 หกสิบห้า sešdesmit pieci
66 หกสิบหก sešdesmit seši
67 หกสิบเจ็ด sešdesmit septiņi
68 หกสิบแปด sešdesmit astoņi
69 หกสิบเก้า sešdesmit deviņi
70 เจ็ดสิบ septiņdesmit
71 เจ็ดสิบเอ็ด septiņdesmit viens
72 เจ็ดสิบสอง septiņdesmit divi
73 เจ็ดสิบสาม septiņdesmit trīs
74 เจ็ดสิบสี่ septiņdesmit četri
75 เจ็ดสิบห้า septiņdesmit pieci
76 เจ็ดสิบหก septiņdesmit seši
77 เจ็ดสิบเจ็ด septiņdesmit septiņi
78 เจ็ดสิบแปด septiņdesmit astoņi
79 เจ็ดสิบเก้า septiņdesmit deviņi
80 แปดสิบ astoņdesmit
81 แปดสิบเอ็ด astoņdesmit viens
82 แปดสิบสอง astoņdesmit divi
83 แปดสิบสาม astoņdesmit trīs
84 แปดสิบสี่ astoņdesmit četri
85 แปดสิบห้า astoņdesmit pieci
86 แปดสิบหก astoņdesmit seši
87 แปดสิบเจ็ด astoņdesmit septiņi
88 แปดสิบแปด astoņdesmit astoņi
89 แปดสิบเก้า astoņdesmit deviņi
90 เก้าสิบ deviņdesmit
91 เก้าสิบเอ็ด deviņdesmit viens
92 เก้าสิบสอง deviņdesmit divi
93 เก้าสิบสาม deviņdesmit trīs
94 เก้าสิบสี่ deviņdesmit četri
95 เก้าสิบห้า deviņdesmit pieci
96 เก้าสิบหก deviņdesmit seši
97 เก้าสิบเจ็ด deviņdesmit septiņi
98 เก้าสิบแปด deviņdesmit astoņi
99 เก้าสิบเก้า deviņdesmit deviņi
100 หนึ่งร้อย simts

Comments

Loading Comments