# ภาษาไทย ภาษาละติน Sound
0 ศูนย์ nihil
1 หนึ่ง ūnus
2 สอง duo
3 สาม trēs
4 สี่ quattuor
5 ห้า quīnque
6 หก sex
7 เจ็ด septem
8 แปด octō
9 เก้า novem
10 สิบ decem
11 สิบเอ็ด ūndecim
12 สิบสอง duodēcim
13 สิบสาม trēdecim
14 สิบสี่ quattuordecim
15 สิบห้า quīndecim
16 สิบหก sēdecim
17 สิบเจ็ด septendecim
18 สิบแปด duodēvīgintī
19 สิบเก้า ūndēvīgintī
20 ยี่สิบ vīgintī
21 ยี่สิบเอ็ด vīgintī ūnus
22 ยี่สิบสอง vīgintī duo
23 ยี่สิบสาม vīgintī trēs
24 ยี่สิบสี่ vīgintī quattuor
25 ยี่สิบห้า vīgintī quīnque
26 ยี่สิบหก vīgintī sex
27 ยี่สิบเจ็ด vīgintī septem
28 ยี่สิบแปด vīgintī octō
29 ยี่สิบเก้า vīgintī novem
30 สามสิบ trīgintā
31 สามสิบเอ็ด trīgintā ūnus
32 สามสิบสอง trīgintā duo
33 สามสิบสาม trīgintā trēs
34 สามสิบสี่ trīgintā quattuor
35 สามสิบห้า trīgintā quīnque
36 สามสิบหก trīgintā sex
37 สามสิบเจ็ด trīgintā septem
38 สามสิบแปด trīgintā octō
39 สามสิบเก้า trīgintā novem
40 สี่สิบ quadrāgintā
41 สี่สิบเอ็ด quadrāgintā ūnus
42 สี่สิบสอง quadrāgintā duo
43 สี่สิบสาม quadrāgintā trēs
44 สี่สิบสี่ quadrāgintā quattuor
45 สี่สิบห้า quadrāgintā quīnque
46 สี่สิบหก quadrāgintā sex
47 สี่สิบเจ็ด quadrāgintā septem
48 สี่สิบแปด quadrāgintā octō
49 สี่สิบเก้า quadrāgintā novem
50 ห้าสิบ quīnquāgintā
51 ห้าสิบเอ็ด quīnquāgintā ūnus
52 ห้าสิบสอง quīnquāgintā duo
53 ห้าสิบสาม quīnquāgintā trēs
54 ห้าสิบสี่ quīnquāgintā quattuor
55 ห้าสิบห้า quīnquāgintā quīnque
56 ห้าสิบหก quīnquāgintā sex
57 ห้าสิบเจ็ด quīnquāgintā septem
58 ห้าสิบแปด quīnquāgintā octō
59 ห้าสิบเก้า quīnquāgintā novem
60 หกสิบ sexāgintā
61 หกสิบเอ็ด sexāgintā ūnus
62 หกสิบสอง sexāgintā duo
63 หกสิบสาม sexāgintā trēs
64 หกสิบสี่ sexāgintā quattuor
65 หกสิบห้า sexāgintā quīnque
66 หกสิบหก sexāgintā sex
67 หกสิบเจ็ด sexāgintā septem
68 หกสิบแปด sexāgintā octō
69 หกสิบเก้า sexāgintā novem
70 เจ็ดสิบ septuāgintā
71 เจ็ดสิบเอ็ด septuāgintā ūnus
72 เจ็ดสิบสอง septuāgintā duo
73 เจ็ดสิบสาม septuāgintā trēs
74 เจ็ดสิบสี่ septuāgintā quattuor
75 เจ็ดสิบห้า septuāgintā quīnque
76 เจ็ดสิบหก septuāgintā sex
77 เจ็ดสิบเจ็ด septuāgintā septem
78 เจ็ดสิบแปด septuāgintā octō
79 เจ็ดสิบเก้า septuāgintā novem
80 แปดสิบ octōgintā
81 แปดสิบเอ็ด octōgintā ūnus
82 แปดสิบสอง octōgintā duo
83 แปดสิบสาม octōgintā trēs
84 แปดสิบสี่ octōgintā quattuor
85 แปดสิบห้า octōgintā quīnque
86 แปดสิบหก octōgintā sex
87 แปดสิบเจ็ด octōgintā septem
88 แปดสิบแปด octōgintā octo
89 แปดสิบเก้า octōgintā novem
90 เก้าสิบ nōnāgintā
91 เก้าสิบเอ็ด nōnāgintā ūnus
92 เก้าสิบสอง nōnāgintā duo
93 เก้าสิบสาม nōnāgintā trēs
94 เก้าสิบสี่ nōnāgintā quattuor
95 เก้าสิบห้า nōnāgintā quīnque
96 เก้าสิบหก nōnāgintā sex
97 เก้าสิบเจ็ด nōnāgintā septem
98 เก้าสิบแปด nōnāgintā octō
99 เก้าสิบเก้า nōnāgintā novem
100 หนึ่งร้อย centum

Comments

Loading Comments