# ภาษาไทย ภาษามองโกเลีย Sound
0 ศูนย์ тэг
1 หนึ่ง нэг
2 สอง хоёр
3 สาม гурав
4 สี่ дөрөв
5 ห้า тав
6 หก зургаа
7 เจ็ด долоо
8 แปด найм
9 เก้า ес
10 สิบ арав
11 สิบเอ็ด арван нэг
12 สิบสอง арван хоёр
13 สิบสาม арван гурав
14 สิบสี่ арван дөрөв
15 สิบห้า арван тав
16 สิบหก арван зургаа
17 สิบเจ็ด арван долоо
18 สิบแปด арван найм
19 สิบเก้า арван ес
20 ยี่สิบ хорь
21 ยี่สิบเอ็ด хорин нэг
22 ยี่สิบสอง хорин хоёр
23 ยี่สิบสาม хорин гурав
24 ยี่สิบสี่ хорин дөрөв
25 ยี่สิบห้า хорин тав
26 ยี่สิบหก хорин зургаа
27 ยี่สิบเจ็ด хорин долоо
28 ยี่สิบแปด хорин найм
29 ยี่สิบเก้า хорин ес
30 สามสิบ гуч
31 สามสิบเอ็ด гуч нэг
32 สามสิบสอง гуч хоёр
33 สามสิบสาม гуч гурав
34 สามสิบสี่ гуч дөрөв
35 สามสิบห้า гуч тав
36 สามสิบหก гуч зургаа
37 สามสิบเจ็ด гуч долоо
38 สามสิบแปด гуч найм
39 สามสิบเก้า гуч ес
40 สี่สิบ дөч
41 สี่สิบเอ็ด дөч нэг
42 สี่สิบสอง дөч хоёр
43 สี่สิบสาม дөч гурав
44 สี่สิบสี่ дөч дөрөв
45 สี่สิบห้า дөч тав
46 สี่สิบหก дөч зургаа
47 สี่สิบเจ็ด дөч долоо
48 สี่สิบแปด дөч найм
49 สี่สิบเก้า дөч ес
50 ห้าสิบ тави
51 ห้าสิบเอ็ด тави нэг
52 ห้าสิบสอง тави хоёр
53 ห้าสิบสาม тави гурав
54 ห้าสิบสี่ тави дөрөв
55 ห้าสิบห้า тави тав
56 ห้าสิบหก тави зургаа
57 ห้าสิบเจ็ด тави долоо
58 ห้าสิบแปด тави найм
59 ห้าสิบเก้า тави ес
60 หกสิบ жар
61 หกสิบเอ็ด жар нэг
62 หกสิบสอง жар хоёр
63 หกสิบสาม жар гурав
64 หกสิบสี่ жар дөрөв
65 หกสิบห้า жар тав
66 หกสิบหก жар зургаа
67 หกสิบเจ็ด жар долоо
68 หกสิบแปด жар найм
69 หกสิบเก้า жар ес
70 เจ็ดสิบ дал
71 เจ็ดสิบเอ็ด дал нэг
72 เจ็ดสิบสอง дал хоёр
73 เจ็ดสิบสาม дал гурав
74 เจ็ดสิบสี่ дал дөрөв
75 เจ็ดสิบห้า дал тав
76 เจ็ดสิบหก дал зургаа
77 เจ็ดสิบเจ็ด дал долоо
78 เจ็ดสิบแปด дал найм
79 เจ็ดสิบเก้า дал ес
80 แปดสิบ ная
81 แปดสิบเอ็ด ная нэг
82 แปดสิบสอง ная хоёр
83 แปดสิบสาม ная гурав
84 แปดสิบสี่ ная дөрөв
85 แปดสิบห้า ная тав
86 แปดสิบหก ная зургаа
87 แปดสิบเจ็ด ная долоо
88 แปดสิบแปด ная найм
89 แปดสิบเก้า ная ес
90 เก้าสิบ ер
91 เก้าสิบเอ็ด ер нэг
92 เก้าสิบสอง ер хоёр
93 เก้าสิบสาม ер гурав
94 เก้าสิบสี่ ер дөрөв
95 เก้าสิบห้า ер тав
96 เก้าสิบหก ер зургаа
97 เก้าสิบเจ็ด ер долоо
98 เก้าสิบแปด ер найм
99 เก้าสิบเก้า ер ес
100 หนึ่งร้อย нэг зуу

Comments

Loading Comments