# ภาษาไทย ภาษาโครเอเชีย Sound
0 ศูนย์ nula
1 หนึ่ง jedan
2 สอง dva
3 สาม tri
4 สี่ četiri
5 ห้า pet
6 หก šest
7 เจ็ด sedam
8 แปด osam
9 เก้า devet
10 สิบ deset
11 สิบเอ็ด jedanaest
12 สิบสอง dvanaest
13 สิบสาม trinaest
14 สิบสี่ četrnaest
15 สิบห้า petnaest
16 สิบหก šesnaest
17 สิบเจ็ด sedamnaest
18 สิบแปด osamnaest
19 สิบเก้า devetnaest
20 ยี่สิบ dvadeset
21 ยี่สิบเอ็ด dvadeset i jedan
22 ยี่สิบสอง dvadeset i dva
23 ยี่สิบสาม dvadeset i tri
24 ยี่สิบสี่ dvadeset i četiri
25 ยี่สิบห้า dvadeset i pet
26 ยี่สิบหก dvadeset i šest
27 ยี่สิบเจ็ด dvadeset i sedam
28 ยี่สิบแปด dvadeset i osam
29 ยี่สิบเก้า dvadeset i devet
30 สามสิบ trideset
31 สามสิบเอ็ด trideset i jedan
32 สามสิบสอง trideset i dva
33 สามสิบสาม trideset i tri
34 สามสิบสี่ trideset i četiri
35 สามสิบห้า trideset i pet
36 สามสิบหก trideset i šest
37 สามสิบเจ็ด trideset i sedam
38 สามสิบแปด trideset i osam
39 สามสิบเก้า trideset i devet
40 สี่สิบ četrdeset
41 สี่สิบเอ็ด četrdeset i jedan
42 สี่สิบสอง četrdeset i dva
43 สี่สิบสาม četrdeset i tri
44 สี่สิบสี่ četrdeset i četiri
45 สี่สิบห้า četrdeset i pet
46 สี่สิบหก četrdeset i šest
47 สี่สิบเจ็ด četrdeset i sedam
48 สี่สิบแปด četrdeset osam
49 สี่สิบเก้า četrdeset i devet
50 ห้าสิบ pedeset
51 ห้าสิบเอ็ด pedeset i jedan
52 ห้าสิบสอง pedeset i dva
53 ห้าสิบสาม pedeset i tri
54 ห้าสิบสี่ pedeset i četiri
55 ห้าสิบห้า pedeset i pet
56 ห้าสิบหก pedeset i šest
57 ห้าสิบเจ็ด pedeset i sedam
58 ห้าสิบแปด pedeset i osam
59 ห้าสิบเก้า pedeset i devet
60 หกสิบ šezdeset
61 หกสิบเอ็ด šezdeset i jedan
62 หกสิบสอง šezdeset i dva
63 หกสิบสาม šezdeset i tri
64 หกสิบสี่ šezdeset i četiri
65 หกสิบห้า šezdeset i pet
66 หกสิบหก šezdeset i šest
67 หกสิบเจ็ด šezdeset i sedam
68 หกสิบแปด šezdeset i osam
69 หกสิบเก้า šezdeset i devet
70 เจ็ดสิบ sedamdeset
71 เจ็ดสิบเอ็ด sedamdeset i jedan
72 เจ็ดสิบสอง sedamdeset i dva
73 เจ็ดสิบสาม sedamdeset i tri
74 เจ็ดสิบสี่ sedamdeset i četiri
75 เจ็ดสิบห้า sedamdeset i pet
76 เจ็ดสิบหก sedamdeset i šest
77 เจ็ดสิบเจ็ด sedamdeset i sedam
78 เจ็ดสิบแปด sedamdeset i osam
79 เจ็ดสิบเก้า sedamdeset i devet
80 แปดสิบ osamdeset
81 แปดสิบเอ็ด osamdeset i jedan
82 แปดสิบสอง osamdeset i dva
83 แปดสิบสาม osamdeset i tri
84 แปดสิบสี่ osamdeset i četiri
85 แปดสิบห้า osamdeset i pet
86 แปดสิบหก osamdeset i šest
87 แปดสิบเจ็ด osamdeset i sedam
88 แปดสิบแปด osamdeset i osam
89 แปดสิบเก้า osamdeset i devet
90 เก้าสิบ devedeset
91 เก้าสิบเอ็ด devedeset i jedan
92 เก้าสิบสอง devedeset i dva
93 เก้าสิบสาม devedeset i tri
94 เก้าสิบสี่ devedeset i četiri
95 เก้าสิบห้า devedeset i pet
96 เก้าสิบหก devedeset i šest
97 เก้าสิบเจ็ด devedeset i sedam
98 เก้าสิบแปด devedeset i osam
99 เก้าสิบเก้า devedeset i devet
100 หนึ่งร้อย sto

Comments

Loading Comments