# ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส Sound
0 ศูนย์ Zero
1 หนึ่ง Um
2 สอง Dois
3 สาม Três
4 สี่ Quatro
5 ห้า Cinco
6 หก Seis
7 เจ็ด Sete
8 แปด Oito
9 เก้า Nove
10 สิบ Dez
11 สิบเอ็ด Onze
12 สิบสอง Doze
13 สิบสาม Treze
14 สิบสี่ Catorze
15 สิบห้า Quinze
16 สิบหก Dezasseis
17 สิบเจ็ด Dezassete
18 สิบแปด Dezoito
19 สิบเก้า Dezanove
20 ยี่สิบ Vinte
21 ยี่สิบเอ็ด Vinte e um
22 ยี่สิบสอง Vinte e dois
23 ยี่สิบสาม Vinte e três
24 ยี่สิบสี่ Vinte e quatro
25 ยี่สิบห้า Vinte e cinco
26 ยี่สิบหก Vinte e seis
27 ยี่สิบเจ็ด Vinte e sete
28 ยี่สิบแปด Vinte e oito
29 ยี่สิบเก้า Vinte e nove
30 สามสิบ Trinta
31 สามสิบเอ็ด Trinta e um
32 สามสิบสอง Trinta e dois
33 สามสิบสาม Trinta e três
34 สามสิบสี่ Trinta e quatro
35 สามสิบห้า Trinta e cinco
36 สามสิบหก Trinta e seis
37 สามสิบเจ็ด Trinta e sete
38 สามสิบแปด Trinta e oito
39 สามสิบเก้า Trinta e nove
40 สี่สิบ Quarenta
41 สี่สิบเอ็ด Quarenta e um
42 สี่สิบสอง Quarenta e dois
43 สี่สิบสาม Quarenta e três
44 สี่สิบสี่ Quarenta e quatro
45 สี่สิบห้า Quarenta e cinco
46 สี่สิบหก Quarenta e seis
47 สี่สิบเจ็ด Quarenta e sete
48 สี่สิบแปด Quarenta e oito
49 สี่สิบเก้า Quarenta e nove
50 ห้าสิบ Cinquenta
51 ห้าสิบเอ็ด Cinquenta e um
52 ห้าสิบสอง Cinquenta e dois
53 ห้าสิบสาม Cinquenta e três
54 ห้าสิบสี่ Cinquenta e quatro
55 ห้าสิบห้า Cinquenta e cinco
56 ห้าสิบหก Cinquenta e seis
57 ห้าสิบเจ็ด Cinquenta e sete
58 ห้าสิบแปด Cinquenta e oito
59 ห้าสิบเก้า Cinquenta e nove
60 หกสิบ Sessenta
61 หกสิบเอ็ด Sessenta e um
62 หกสิบสอง Sessenta e dois
63 หกสิบสาม Sessenta e três
64 หกสิบสี่ Sessenta e quatro
65 หกสิบห้า Sessenta e cinco
66 หกสิบหก Sessenta e seis
67 หกสิบเจ็ด Sessenta e sete
68 หกสิบแปด Sessenta e oito
69 หกสิบเก้า Sessenta e nove
70 เจ็ดสิบ Setenta
71 เจ็ดสิบเอ็ด Setenta e um
72 เจ็ดสิบสอง Setenta e dois
73 เจ็ดสิบสาม Setenta e três
74 เจ็ดสิบสี่ Setenta e quatro
75 เจ็ดสิบห้า Setenta e cinco
76 เจ็ดสิบหก Setenta e seis
77 เจ็ดสิบเจ็ด Setenta e sete
78 เจ็ดสิบแปด Setenta e oito
79 เจ็ดสิบเก้า Setenta e nove
80 แปดสิบ Oitenta
81 แปดสิบเอ็ด Oitenta e um
82 แปดสิบสอง Oitenta e dois
83 แปดสิบสาม Oitenta e três
84 แปดสิบสี่ Oitenta e quatro
85 แปดสิบห้า Oitenta e cinco
86 แปดสิบหก Oitenta e seis
87 แปดสิบเจ็ด Oitenta e sete
88 แปดสิบแปด Oitenta e oito
89 แปดสิบเก้า Oitenta e nove
90 เก้าสิบ Noventa
91 เก้าสิบเอ็ด Noventa e um
92 เก้าสิบสอง Noventa e dois
93 เก้าสิบสาม Noventa e três
94 เก้าสิบสี่ Noventa e quatro
95 เก้าสิบห้า Noventa e cinco
96 เก้าสิบหก Noventa e seis
97 เก้าสิบเจ็ด Noventa e sete
98 เก้าสิบแปด Noventa e oito
99 เก้าสิบเก้า Noventa e nove
100 หนึ่งร้อย Cem

Comments

Loading Comments