# ภาษาไทย ภาษาโรมาเนีย Sound
0 ศูนย์ Zero
1 หนึ่ง unu
2 สอง doi
3 สาม trei
4 สี่ patru
5 ห้า cinci
6 หก şase
7 เจ็ด şapte
8 แปด opt
9 เก้า nouă
10 สิบ zece
11 สิบเอ็ด unsprezece
12 สิบสอง doisprezece
13 สิบสาม treisprezece
14 สิบสี่ paisprezece
15 สิบห้า cincisprezece
16 สิบหก şaisprezece
17 สิบเจ็ด şaptesprezece
18 สิบแปด optsprezece
19 สิบเก้า nouăsprezece
20 ยี่สิบ douăzeci
21 ยี่สิบเอ็ด douăzeci şi unu
22 ยี่สิบสอง douăzeci şi doi
23 ยี่สิบสาม douăzeci şi trei
24 ยี่สิบสี่ douăzeci şi patru
25 ยี่สิบห้า douăzeci şi cinci
26 ยี่สิบหก douăzeci şi şase
27 ยี่สิบเจ็ด douăzeci şi şapte
28 ยี่สิบแปด douăzeci şi opt
29 ยี่สิบเก้า douăzeci şi nouă
30 สามสิบ treizeci
31 สามสิบเอ็ด treizeci şi unu
32 สามสิบสอง treizeci şi doi
33 สามสิบสาม treizeci şi trei
34 สามสิบสี่ treizeci şi patru
35 สามสิบห้า treizeci şi cinci
36 สามสิบหก treizeci şi şase
37 สามสิบเจ็ด treizeci şi şapte
38 สามสิบแปด treizeci şi opt
39 สามสิบเก้า treizeci şi nouă
40 สี่สิบ patruzeci
41 สี่สิบเอ็ด patruzeci şi unu
42 สี่สิบสอง patruzeci şi doi
43 สี่สิบสาม patruzeci şi trei
44 สี่สิบสี่ patruzeci şi patru
45 สี่สิบห้า patruzeci şi cinci
46 สี่สิบหก patruzeci şi şase
47 สี่สิบเจ็ด patruzeci şi şapte
48 สี่สิบแปด patruzeci şi opt
49 สี่สิบเก้า patruzeci şi nouă
50 ห้าสิบ cincizeci
51 ห้าสิบเอ็ด cincizeci şi unu
52 ห้าสิบสอง cincizeci şi doi
53 ห้าสิบสาม cincizeci şi trei
54 ห้าสิบสี่ cincizeci şi patru
55 ห้าสิบห้า cincizeci şi cinci
56 ห้าสิบหก cincizeci şi şase
57 ห้าสิบเจ็ด cincizeci şi şapte
58 ห้าสิบแปด cincizeci şi opt
59 ห้าสิบเก้า cincizeci şi nouă
60 หกสิบ şaizeci
61 หกสิบเอ็ด şaizeci şi unu
62 หกสิบสอง şaizeci şi doi
63 หกสิบสาม şaizeci şi trei
64 หกสิบสี่ şaizeci şi patru
65 หกสิบห้า şaizeci şi cinci
66 หกสิบหก şaizeci şi şase
67 หกสิบเจ็ด şaizeci şi şapte
68 หกสิบแปด şaizeci şi opt
69 หกสิบเก้า şaizeci şi nouă
70 เจ็ดสิบ şaptezeci
71 เจ็ดสิบเอ็ด şaptezeci şi unu
72 เจ็ดสิบสอง şaptezeci şi doi
73 เจ็ดสิบสาม şaptezeci şi trei
74 เจ็ดสิบสี่ şaptezeci şi patru
75 เจ็ดสิบห้า şaptezeci şi cinci
76 เจ็ดสิบหก şaptezeci şi şase
77 เจ็ดสิบเจ็ด şaptezeci şi şapte
78 เจ็ดสิบแปด şaptezeci şi opt
79 เจ็ดสิบเก้า şaptezeci şi nouă
80 แปดสิบ optzeci
81 แปดสิบเอ็ด optzeci şi unu
82 แปดสิบสอง optzeci şi doi
83 แปดสิบสาม optzeci şi trei
84 แปดสิบสี่ optzeci şi patru
85 แปดสิบห้า optzeci şi cinci
86 แปดสิบหก optzeci şi şase
87 แปดสิบเจ็ด optzeci şi şapte
88 แปดสิบแปด optzeci şi opt
89 แปดสิบเก้า optzeci şi nouă
90 เก้าสิบ nouăzeci
91 เก้าสิบเอ็ด nouăzeci şi unu
92 เก้าสิบสอง nouăzeci şi doi
93 เก้าสิบสาม nouăzeci şi trei
94 เก้าสิบสี่ nouăzeci şi patru
95 เก้าสิบห้า nouăzeci şi cinci
96 เก้าสิบหก nouăzeci şi şase
97 เก้าสิบเจ็ด nouăzeci şi şapte
98 เก้าสิบแปด nouăzeci şi opt
99 เก้าสิบเก้า nouăzeci şi nouă
100 หนึ่งร้อย o sută

Comments

Loading Comments