# ภาษาไทย ภาษาฮินดี Sound
0 ศูนย์ शून्य
1 หนึ่ง एक
2 สอง दो
3 สาม तीन
4 สี่ चार
5 ห้า पाँच
6 หก छः
7 เจ็ด सात
8 แปด आठ
9 เก้า नौ
10 สิบ दस
11 สิบเอ็ด ग्यारह
12 สิบสอง बारह
13 สิบสาม तेरह
14 สิบสี่ चौदह
15 สิบห้า पंद्रह
16 สิบหก सोलह
17 สิบเจ็ด सत्रह
18 สิบแปด अट्ठारह
19 สิบเก้า उन्नीस
20 ยี่สิบ बीस
21 ยี่สิบเอ็ด इक्कीस
22 ยี่สิบสอง बाईस
23 ยี่สิบสาม तेईस
24 ยี่สิบสี่ चौबीस
25 ยี่สิบห้า पच्चीस
26 ยี่สิบหก छब्बीस
27 ยี่สิบเจ็ด सत्ताईस
28 ยี่สิบแปด अट्ठाईस
29 ยี่สิบเก้า उनतीस
30 สามสิบ तीस
31 สามสิบเอ็ด इकतीस
32 สามสิบสอง बत्तीस
33 สามสิบสาม तैंतीस
34 สามสิบสี่ चौतीस
35 สามสิบห้า पैंतीस
36 สามสิบหก छ्त्तीस
37 สามสิบเจ็ด सैंतीस
38 สามสิบแปด अड़तीस
39 สามสิบเก้า उनतालीस
40 สี่สิบ चालीस
41 สี่สิบเอ็ด इकतालीस
42 สี่สิบสอง बयालीस
43 สี่สิบสาม तैंतालीस
44 สี่สิบสี่ चवालीस
45 สี่สิบห้า पैंतालीस
46 สี่สิบหก छियालीस
47 สี่สิบเจ็ด सैंतालीस
48 สี่สิบแปด अ़ड़तालीस
49 สี่สิบเก้า उनचास
50 ห้าสิบ पचास
51 ห้าสิบเอ็ด इक्यावन
52 ห้าสิบสอง बावन
53 ห้าสิบสาม तिरपन
54 ห้าสิบสี่ चौवन
55 ห้าสิบห้า पचपन
56 ห้าสิบหก छप्पन
57 ห้าสิบเจ็ด सत्तावन
58 ห้าสิบแปด अठ्ठावन
59 ห้าสิบเก้า उनसठ
60 หกสิบ साठ
61 หกสิบเอ็ด इकसठ
62 หกสิบสอง बासठ
63 หกสิบสาม तिरसठ
64 หกสิบสี่ चौसठ
65 หกสิบห้า पैंसठ
66 หกสิบหก छियासठ
67 หกสิบเจ็ด सड़सठ
68 หกสิบแปด अड़सठ
69 หกสิบเก้า उनहत्तर
70 เจ็ดสิบ सत्तर
71 เจ็ดสิบเอ็ด इकहत्तर
72 เจ็ดสิบสอง बहत्तर
73 เจ็ดสิบสาม तिहत्तर
74 เจ็ดสิบสี่ चौहत्तर
75 เจ็ดสิบห้า पचहत्तर
76 เจ็ดสิบหก छिहत्तर
77 เจ็ดสิบเจ็ด सतहत्तर
78 เจ็ดสิบแปด अठहत्तर
79 เจ็ดสิบเก้า उन्यासी
80 แปดสิบ अस्सी
81 แปดสิบเอ็ด इक्यासी
82 แปดสิบสอง बयासी
83 แปดสิบสาม तिरासी
84 แปดสิบสี่ चौरासी
85 แปดสิบห้า पचासी
86 แปดสิบหก छियासी
87 แปดสิบเจ็ด सत्तासी
88 แปดสิบแปด अठ्ठासी
89 แปดสิบเก้า नवासी
90 เก้าสิบ नब्बे
91 เก้าสิบเอ็ด इक्यानवे
92 เก้าสิบสอง बानवे
93 เก้าสิบสาม तिरानवे
94 เก้าสิบสี่ चौरानवे
95 เก้าสิบห้า पचानवे
96 เก้าสิบหก छियानवे
97 เก้าสิบเจ็ด सत्तानवे
98 เก้าสิบแปด अट्ठानवे
99 เก้าสิบเก้า निन्यानवे
100 หนึ่งร้อย एक सौ

Comments

Loading Comments