# ภาษาไทย ภาษาลิทัวเนีย Sound
0 ศูนย์ nulis
1 หนึ่ง vienas
2 สอง du
3 สาม trys
4 สี่ keturi
5 ห้า penki
6 หก šeši
7 เจ็ด septyni
8 แปด aštuoni
9 เก้า devyni
10 สิบ dešimt
11 สิบเอ็ด vienuolika
12 สิบสอง dvylika
13 สิบสาม trylika
14 สิบสี่ keturiolika
15 สิบห้า penkiolika
16 สิบหก šešiolika
17 สิบเจ็ด septyniolika
18 สิบแปด aštuoniolika
19 สิบเก้า devyniolika
20 ยี่สิบ dvidešimt
21 ยี่สิบเอ็ด dvidešimt vienas
22 ยี่สิบสอง dvidešimt du
23 ยี่สิบสาม dvidešimt trys
24 ยี่สิบสี่ dvidešimt keturi
25 ยี่สิบห้า dvidešimt penki
26 ยี่สิบหก dvidešimt šeši
27 ยี่สิบเจ็ด dvidešimt septyni
28 ยี่สิบแปด dvidešimt aštuoni
29 ยี่สิบเก้า dvidešimt devyni
30 สามสิบ trisdešimt
31 สามสิบเอ็ด trisdešimt vienas
32 สามสิบสอง trisdešimt du
33 สามสิบสาม trisdešimt trys
34 สามสิบสี่ trisdešimt keturi
35 สามสิบห้า trisdešimt penki
36 สามสิบหก trisdešimt šeši
37 สามสิบเจ็ด trisdešimt septyni
38 สามสิบแปด trisdešimt aštuoni
39 สามสิบเก้า trisdešimt devyni
40 สี่สิบ keturiasdešimt
41 สี่สิบเอ็ด keturiasdešimt vienas
42 สี่สิบสอง keturiasdešimt du
43 สี่สิบสาม keturiasdešimt trys
44 สี่สิบสี่ keturiasdešimt keturi
45 สี่สิบห้า keturiasdešimt penki
46 สี่สิบหก keturiasdešimt šeši
47 สี่สิบเจ็ด keturiasdešimt septyni
48 สี่สิบแปด keturiasdešimt aštuoni
49 สี่สิบเก้า keturiasdešimt devyni
50 ห้าสิบ penkiasdešimt
51 ห้าสิบเอ็ด penkiasdešimt vienas
52 ห้าสิบสอง penkiasdešimt du
53 ห้าสิบสาม penkiasdešimt trys
54 ห้าสิบสี่ penkiasdešimt keturi
55 ห้าสิบห้า penkiasdešimt penki
56 ห้าสิบหก penkiasdešimt šeši
57 ห้าสิบเจ็ด penkiasdešimt septyni
58 ห้าสิบแปด penkiasdešimt aštuoni
59 ห้าสิบเก้า penkiasdešimt devyni
60 หกสิบ šešiasdešimt
61 หกสิบเอ็ด šešiasdešimt vienas
62 หกสิบสอง šešiasdešimt du
63 หกสิบสาม šešiasdešimt trys
64 หกสิบสี่ šešiasdešimt keturi
65 หกสิบห้า šešiasdešimt penki
66 หกสิบหก šešiasdešimt šeši
67 หกสิบเจ็ด šešiasdešimt septyni
68 หกสิบแปด šešiasdešimt aštuoni
69 หกสิบเก้า šešiasdešimt devyni
70 เจ็ดสิบ septyniasdešimt
71 เจ็ดสิบเอ็ด septyniasdešimt vienas
72 เจ็ดสิบสอง septyniasdešimt du
73 เจ็ดสิบสาม septyniasdešimt trys
74 เจ็ดสิบสี่ septyniasdešimt keturi
75 เจ็ดสิบห้า septyniasdešimt penki
76 เจ็ดสิบหก septyniasdešimt šeši
77 เจ็ดสิบเจ็ด septyniasdešimt septyni
78 เจ็ดสิบแปด septyniasdešimt aštuoni
79 เจ็ดสิบเก้า septyniasdešimt devyni
80 แปดสิบ aštuoniasdešimt
81 แปดสิบเอ็ด aštuoniasdešimt vienas
82 แปดสิบสอง aštuoniasdešimt du
83 แปดสิบสาม aštuoniasdešimt trys
84 แปดสิบสี่ aštuoniasdešimt keturi
85 แปดสิบห้า aštuoniasdešimt penki
86 แปดสิบหก aštuoniasdešimt šeši
87 แปดสิบเจ็ด aštuoniasdešimt septyni
88 แปดสิบแปด aštuoniasdešimt aštuoni
89 แปดสิบเก้า aštuoniasdešimt devyni
90 เก้าสิบ devyniasdešimt
91 เก้าสิบเอ็ด devyniasdešimt vienas
92 เก้าสิบสอง devyniasdešimt du
93 เก้าสิบสาม devyniasdešimt trys
94 เก้าสิบสี่ devyniasdešimt keturi
95 เก้าสิบห้า devyniasdešimt penki
96 เก้าสิบหก devyniasdešimt šeši
97 เก้าสิบเจ็ด devyniasdešimt septyni
98 เก้าสิบแปด devyniasdešimt aštuoni
99 เก้าสิบเก้า devyniasdešimt devyni
100 หนึ่งร้อย šimtas

Comments

Loading Comments