# ภาษาไทย ภาษามาเลย์ Sound
0 ศูนย์ sifar
1 หนึ่ง satu
2 สอง dua
3 สาม tiga
4 สี่ empat
5 ห้า lima
6 หก enam
7 เจ็ด tujuh
8 แปด lapan
9 เก้า sembilan
10 สิบ sepuluh
11 สิบเอ็ด sebelas
12 สิบสอง dua belas
13 สิบสาม tiga belas
14 สิบสี่ empat belas
15 สิบห้า lima belas
16 สิบหก enam belas
17 สิบเจ็ด tujuh belas
18 สิบแปด lapan belas
19 สิบเก้า sembilan belas
20 ยี่สิบ dua puluh
21 ยี่สิบเอ็ด dua puluh satu
22 ยี่สิบสอง dua puluh dua
23 ยี่สิบสาม dua puluh tiga
24 ยี่สิบสี่ dua puluh empat
25 ยี่สิบห้า dua puluh lima
26 ยี่สิบหก dua puluh enam
27 ยี่สิบเจ็ด dua puluh tujuh
28 ยี่สิบแปด dua puluh lapan
29 ยี่สิบเก้า dua puluh sembilan
30 สามสิบ tiga puluh
31 สามสิบเอ็ด tiga puluh satu
32 สามสิบสอง tiga puluh dua
33 สามสิบสาม tiga puluh tiga
34 สามสิบสี่ tiga puluh empat
35 สามสิบห้า tiga puluh lima
36 สามสิบหก tiga puluh enam
37 สามสิบเจ็ด tiga puluh tujuh
38 สามสิบแปด tiga puluh lapan
39 สามสิบเก้า tiga puluh sembilan
40 สี่สิบ empat puluh
41 สี่สิบเอ็ด empat puluh satu
42 สี่สิบสอง empat puluh dua
43 สี่สิบสาม empat puluh tiga
44 สี่สิบสี่ empat puluh empat
45 สี่สิบห้า empat puluh lima
46 สี่สิบหก empat puluh enam
47 สี่สิบเจ็ด empat puluh tuju
48 สี่สิบแปด empat puluh lapan
49 สี่สิบเก้า empat puluh sembilan
50 ห้าสิบ lima puluh
51 ห้าสิบเอ็ด lima puluh satu
52 ห้าสิบสอง lima puluh dua
53 ห้าสิบสาม lima puluh tiga
54 ห้าสิบสี่ lima puluh empat
55 ห้าสิบห้า lima puluh lima
56 ห้าสิบหก lima puluh enam
57 ห้าสิบเจ็ด lima puluh tujuh
58 ห้าสิบแปด lima puluh lapan
59 ห้าสิบเก้า lima pulu sembilan
60 หกสิบ enam puluh
61 หกสิบเอ็ด enam puluh satu
62 หกสิบสอง enam puluh dua
63 หกสิบสาม enam puluh tiga
64 หกสิบสี่ enam puluh empat
65 หกสิบห้า enam puluh lima
66 หกสิบหก enam puluh enam
67 หกสิบเจ็ด enam puluh tujuh
68 หกสิบแปด enam puluh lapan
69 หกสิบเก้า enam puluh sembilan
70 เจ็ดสิบ tujuh puluh
71 เจ็ดสิบเอ็ด tujuh puluh satu
72 เจ็ดสิบสอง tujuh puluh dua
73 เจ็ดสิบสาม tujuh puluh tiga
74 เจ็ดสิบสี่ tujuh puluh empat
75 เจ็ดสิบห้า tujuh puluh lima
76 เจ็ดสิบหก tujuh puluh enam
77 เจ็ดสิบเจ็ด tujuh puluh tujuh
78 เจ็ดสิบแปด tujuh puluh lapan
79 เจ็ดสิบเก้า tujuh pulu sembilan
80 แปดสิบ lapan puluh
81 แปดสิบเอ็ด lapan puluh satu
82 แปดสิบสอง lapan puluh dua
83 แปดสิบสาม lapan puluh tiga
84 แปดสิบสี่ lapan puluh empat
85 แปดสิบห้า lapan puluh lima
86 แปดสิบหก lapan puluh enam
87 แปดสิบเจ็ด lapan puluh tujuh
88 แปดสิบแปด lapan puluh lapan
89 แปดสิบเก้า lapan puluh sembilan
90 เก้าสิบ sembilan puluh
91 เก้าสิบเอ็ด sembilan puluh satu
92 เก้าสิบสอง sembilan puluh dua
93 เก้าสิบสาม sembilan puluh tiga
94 เก้าสิบสี่ sembilan puluh empat
95 เก้าสิบห้า sembilan puluh lima
96 เก้าสิบหก sembilan puluh enam
97 เก้าสิบเจ็ด sembilan puluh tujuh
98 เก้าสิบแปด sembilan puluh lapan
99 เก้าสิบเก้า sembilan puluh sembilan
100 หนึ่งร้อย satu ratus

Comments

Loading Comments