# ภาษาไทย ภาษาสโลเวเนีย Sound
0 ศูนย์ Nič
1 หนึ่ง Ena
2 สอง Dve
3 สาม Tri
4 สี่ štiri
5 ห้า Pet
6 หก šest
7 เจ็ด Sedem
8 แปด Osem
9 เก้า Devet
10 สิบ Deset
11 สิบเอ็ด Enajst
12 สิบสอง Dvanajst
13 สิบสาม Trinajst
14 สิบสี่ štirinajst
15 สิบห้า Petnajst
16 สิบหก šestnajst
17 สิบเจ็ด Sedemnajst
18 สิบแปด Osemnajst
19 สิบเก้า Devetnajst
20 ยี่สิบ Dvajset
21 ยี่สิบเอ็ด Enaindvajset
22 ยี่สิบสอง Dvaindvajset
23 ยี่สิบสาม Triindvajset
24 ยี่สิบสี่ štiriindvajset
25 ยี่สิบห้า Petindvajset
26 ยี่สิบหก šestindvajset
27 ยี่สิบเจ็ด Sedemindvajset
28 ยี่สิบแปด Osemindvajset
29 ยี่สิบเก้า Devetindvajset
30 สามสิบ Trideset
31 สามสิบเอ็ด Enaintrideset
32 สามสิบสอง Dváintrídeset
33 สามสิบสาม Tríintrídeset
34 สามสิบสี่ štíriintrídeset
35 สามสิบห้า Pétintrídeset
36 สามสิบหก šéstintrídeset
37 สามสิบเจ็ด Sédemintrídeset
38 สามสิบแปด ósemintrídeset
39 สามสิบเก้า Devétintrídeset
40 สี่สิบ štirideset
41 สี่สิบเอ็ด ênainštírideset
42 สี่สิบสอง dváinštírideset
43 สี่สิบสาม Tríinštírideset
44 สี่สิบสี่ štíriinštírideset
45 สี่สิบห้า Pétinštírideset
46 สี่สิบหก šéstinštírideset
47 สี่สิบเจ็ด Sédeminštírideset
48 สี่สิบแปด óseminštírideset
49 สี่สิบเก้า Devétinštírideset
50 ห้าสิบ Pétdeset
51 ห้าสิบเอ็ด ênainpétdeset
52 ห้าสิบสอง Dváinpétdeset
53 ห้าสิบสาม Tríinpétdeset
54 ห้าสิบสี่ štíriinpétdeset
55 ห้าสิบห้า Pétinpétdeset
56 ห้าสิบหก šéstinpétdeset
57 ห้าสิบเจ็ด sédeminpétdeset
58 ห้าสิบแปด óseminpétdeset
59 ห้าสิบเก้า devétinpétdeset
60 หกสิบ šéstdeset
61 หกสิบเอ็ด ênainšéstdeset
62 หกสิบสอง dváinšéstdeset
63 หกสิบสาม tríinšéstdeset
64 หกสิบสี่ štíriinšéstdeset
65 หกสิบห้า pétinšéstdeset
66 หกสิบหก šéstinšéstdeset
67 หกสิบเจ็ด sédeminšéstdeset
68 หกสิบแปด óseminšéstdeset
69 หกสิบเก้า devétinšéstdeset
70 เจ็ดสิบ Sédemdeset
71 เจ็ดสิบเอ็ด ênainsédemdeset
72 เจ็ดสิบสอง dváinsédemdeset
73 เจ็ดสิบสาม tríinsédemdeset
74 เจ็ดสิบสี่ štíriinsédemdeset
75 เจ็ดสิบห้า pétinsédemdeset
76 เจ็ดสิบหก šéstinsédemdeset
77 เจ็ดสิบเจ็ด sédeminsédemdeset
78 เจ็ดสิบแปด óseminsédemdeset
79 เจ็ดสิบเก้า devétinsédemdeset
80 แปดสิบ ósemdeset
81 แปดสิบเอ็ด ênainósemdeset
82 แปดสิบสอง dváinósemdeset
83 แปดสิบสาม tríinósemdeset
84 แปดสิบสี่ štíriinósemdeset
85 แปดสิบห้า pétinósemdeset
86 แปดสิบหก šéstinósemdeset
87 แปดสิบเจ็ด sédeminósemdeset
88 แปดสิบแปด óseminósemdeset
89 แปดสิบเก้า devétinósemdeset
90 เก้าสิบ devétdeset
91 เก้าสิบเอ็ด ênaindevétdeset
92 เก้าสิบสอง dváindevétdeset
93 เก้าสิบสาม tríindevétdeset
94 เก้าสิบสี่ štíriindevétdeset
95 เก้าสิบห้า pétindevétdeset
96 เก้าสิบหก šéstindevétdeset
97 เก้าสิบเจ็ด sédemindevétdeset
98 เก้าสิบแปด ósemindevétdeset
99 เก้าสิบเก้า devétindevétdeset
100 หนึ่งร้อย Stó

Comments

Loading Comments