# ภาษาไทย ภาษารัสเซีย Sound
0 ศูนย์ ноль
1 หนึ่ง один
2 สอง два
3 สาม три
4 สี่ четыре
5 ห้า пять
6 หก шесть
7 เจ็ด семь
8 แปด восемь
9 เก้า девять
10 สิบ десять
11 สิบเอ็ด одиннадцать
12 สิบสอง двенадцать
13 สิบสาม тринадцать
14 สิบสี่ четырнадцать
15 สิบห้า пятнадцать
16 สิบหก шестнадцать
17 สิบเจ็ด семнадцать
18 สิบแปด восемнадцать
19 สิบเก้า девятнадцать
20 ยี่สิบ двадцать
21 ยี่สิบเอ็ด Двадцать один
22 ยี่สิบสอง Двадцать два
23 ยี่สิบสาม Двадцать три
24 ยี่สิบสี่ Двадцать четыре
25 ยี่สิบห้า Двадцать пять
26 ยี่สิบหก Двадцать шесть
27 ยี่สิบเจ็ด Двадцать семь
28 ยี่สิบแปด Двадцать восемь
29 ยี่สิบเก้า Двадцать девять
30 สามสิบ тридцать
31 สามสิบเอ็ด тридцать один
32 สามสิบสอง тридцать два
33 สามสิบสาม тридцать три
34 สามสิบสี่ тридцать четыре
35 สามสิบห้า тридцать пять
36 สามสิบหก тридцать шесть
37 สามสิบเจ็ด тридцать семь
38 สามสิบแปด тридцать восемь
39 สามสิบเก้า тридцать девять
40 สี่สิบ сорок
41 สี่สิบเอ็ด Сорок один
42 สี่สิบสอง Сорок два
43 สี่สิบสาม Сорок три
44 สี่สิบสี่ Сорок четыре
45 สี่สิบห้า Сорок пять
46 สี่สิบหก Сорок шесть
47 สี่สิบเจ็ด Сорок семь
48 สี่สิบแปด Сорок восемь
49 สี่สิบเก้า Сорокд евять
50 ห้าสิบ пятьдесят
51 ห้าสิบเอ็ด Пятьдесят один
52 ห้าสิบสอง Пятьдесят два
53 ห้าสิบสาม Пятьдесят три
54 ห้าสิบสี่ Пятьдесят четыре
55 ห้าสิบห้า Пятьдесят пять
56 ห้าสิบหก Пятьдесят шесть
57 ห้าสิบเจ็ด Пятьдесят семь
58 ห้าสิบแปด Пятьдесят восемь
59 ห้าสิบเก้า Пятьдесят девять
60 หกสิบ шестьдесят
61 หกสิบเอ็ด Шестьдесят один
62 หกสิบสอง Шестьдесят два
63 หกสิบสาม Шестьдесят три
64 หกสิบสี่ Шестьдесят четыре
65 หกสิบห้า Шестьдесят пять
66 หกสิบหก Шестьдесят шесть
67 หกสิบเจ็ด Шестьдесят семь
68 หกสิบแปด Шестьдесят восемь
69 หกสิบเก้า Шестьдесят девять
70 เจ็ดสิบ семьдесят
71 เจ็ดสิบเอ็ด Семьдесят один
72 เจ็ดสิบสอง Семьдесят два
73 เจ็ดสิบสาม Семьдесят три
74 เจ็ดสิบสี่ Семьдесят четыре
75 เจ็ดสิบห้า Семьдесят пять
76 เจ็ดสิบหก Семьдесят шесть
77 เจ็ดสิบเจ็ด Семьдесят семь
78 เจ็ดสิบแปด Семьдесят восемь
79 เจ็ดสิบเก้า Семьдесят девять
80 แปดสิบ восемьдесят
81 แปดสิบเอ็ด Восемьдесят один
82 แปดสิบสอง Восемьдесят два
83 แปดสิบสาม Восемьдесят три
84 แปดสิบสี่ Восемьдесят четыре
85 แปดสิบห้า Восемьдесят пять
86 แปดสิบหก Восемьдесят шесть
87 แปดสิบเจ็ด Восемьдесят семь
88 แปดสิบแปด Восемьдесят восемь
89 แปดสิบเก้า Восемьдесят девять
90 เก้าสิบ девяносто
91 เก้าสิบเอ็ด Девяносто один
92 เก้าสิบสอง Девяносто два
93 เก้าสิบสาม Девяносто три
94 เก้าสิบสี่ Девяносто четыре
95 เก้าสิบห้า Девяносто пять
96 เก้าสิบหก Девяносто шесть
97 เก้าสิบเจ็ด Девяносто семь
98 เก้าสิบแปด Девяносто восемь
99 เก้าสิบเก้า девяносто девять
100 หนึ่งร้อย сто

Comments

Loading Comments