# ภาษาไทย ภาษาเช็ก Sound
0 ศูนย์ nula
1 หนึ่ง jedna
2 สอง dvě
3 สาม tři
4 สี่ čtyři
5 ห้า pět
6 หก šest
7 เจ็ด sedm
8 แปด osm
9 เก้า devět
10 สิบ deset
11 สิบเอ็ด jedenáct
12 สิบสอง dvanáct
13 สิบสาม třináct
14 สิบสี่ čtrnáct
15 สิบห้า patnáct
16 สิบหก šestnáct
17 สิบเจ็ด sedmnáct
18 สิบแปด osmnáct
19 สิบเก้า devatenáct
20 ยี่สิบ dvacet
21 ยี่สิบเอ็ด dvacet jedna
22 ยี่สิบสอง dvacet dva
23 ยี่สิบสาม dvacet tři
24 ยี่สิบสี่ dvacet čtyři
25 ยี่สิบห้า dvacet pět
26 ยี่สิบหก dvacet šest
27 ยี่สิบเจ็ด dvacet sedm
28 ยี่สิบแปด dvacet osm
29 ยี่สิบเก้า dvacet devět
30 สามสิบ třicet
31 สามสิบเอ็ด třicet jedna
32 สามสิบสอง třicet dva
33 สามสิบสาม třicet tři
34 สามสิบสี่ třicet čtyři
35 สามสิบห้า třicet pět
36 สามสิบหก třicet šest
37 สามสิบเจ็ด třicet sedm
38 สามสิบแปด třicet osm
39 สามสิบเก้า třicet devět
40 สี่สิบ čtyřicet
41 สี่สิบเอ็ด čtyřicet jedna
42 สี่สิบสอง čtyřicet dva
43 สี่สิบสาม čtyřicet tři
44 สี่สิบสี่ čtyřicet čtyři
45 สี่สิบห้า čtyřicet pět
46 สี่สิบหก čtyřicet šest
47 สี่สิบเจ็ด čtyřicet sedm
48 สี่สิบแปด čtyřicet osm
49 สี่สิบเก้า čtyřicet devět
50 ห้าสิบ padesát
51 ห้าสิบเอ็ด padesát jedna
52 ห้าสิบสอง padesát dva
53 ห้าสิบสาม padesát tři
54 ห้าสิบสี่ padesát čtyři
55 ห้าสิบห้า padesát pět
56 ห้าสิบหก padesát šest
57 ห้าสิบเจ็ด padesát sedm
58 ห้าสิบแปด padesát osm
59 ห้าสิบเก้า padesát devět
60 หกสิบ šedesát
61 หกสิบเอ็ด šedesát jedna
62 หกสิบสอง šedesát dva
63 หกสิบสาม šedesát tři
64 หกสิบสี่ šedesát čtyři
65 หกสิบห้า šedesát pět
66 หกสิบหก šedesát šest
67 หกสิบเจ็ด šedesát sedm
68 หกสิบแปด šedesát osm
69 หกสิบเก้า šedesát devět
70 เจ็ดสิบ sedmdesát
71 เจ็ดสิบเอ็ด sedmdesát jedna
72 เจ็ดสิบสอง sedmdesát dva
73 เจ็ดสิบสาม sedmdesát tři
74 เจ็ดสิบสี่ sedmdesát čtyři
75 เจ็ดสิบห้า sedmdesát pět
76 เจ็ดสิบหก sedmdesát šest
77 เจ็ดสิบเจ็ด sedmdesát sedm
78 เจ็ดสิบแปด sedmdesát osm
79 เจ็ดสิบเก้า sedmdesát devět
80 แปดสิบ osmdesát
81 แปดสิบเอ็ด osmdesát jedna
82 แปดสิบสอง osmdesát dva
83 แปดสิบสาม osmdesát tři
84 แปดสิบสี่ osmdesát čtyři
85 แปดสิบห้า osmdesát pět
86 แปดสิบหก osmdesát šest
87 แปดสิบเจ็ด osmdesát sedm
88 แปดสิบแปด osmdesát osm
89 แปดสิบเก้า osmdesát devět
90 เก้าสิบ devadesát
91 เก้าสิบเอ็ด devadesát jedna
92 เก้าสิบสอง devadesát dva
93 เก้าสิบสาม devadesát tři
94 เก้าสิบสี่ devadesát čtyři
95 เก้าสิบห้า devadesát pět
96 เก้าสิบหก devadesát šest
97 เก้าสิบเจ็ด devadesát sedm
98 เก้าสิบแปด devadesát osm
99 เก้าสิบเก้า devadesát devět
100 หนึ่งร้อย sto

Comments

Loading Comments