# ภาษาไทย ภาษาสเปน Sound
0 ศูนย์ Cero
1 หนึ่ง uno
2 สอง dos
3 สาม tres
4 สี่ cuatro
5 ห้า cinco
6 หก seis
7 เจ็ด siete
8 แปด ocho
9 เก้า nueve
10 สิบ diez
11 สิบเอ็ด once
12 สิบสอง doce
13 สิบสาม trece
14 สิบสี่ catorce
15 สิบห้า quince
16 สิบหก dieciséis
17 สิบเจ็ด diecisiete
18 สิบแปด dieciocho
19 สิบเก้า diecinueve
20 ยี่สิบ veinte
21 ยี่สิบเอ็ด veintiuno
22 ยี่สิบสอง veintidós
23 ยี่สิบสาม veintitrés
24 ยี่สิบสี่ veinticuatro
25 ยี่สิบห้า veinticinco
26 ยี่สิบหก veintiséis
27 ยี่สิบเจ็ด veintisiete
28 ยี่สิบแปด veintiocho
29 ยี่สิบเก้า veintinueve
30 สามสิบ treinta
31 สามสิบเอ็ด treinta y uno
32 สามสิบสอง treinta y dos
33 สามสิบสาม treinta y tres
34 สามสิบสี่ treinta y cuatro
35 สามสิบห้า treinta y cinco
36 สามสิบหก treinta y seis
37 สามสิบเจ็ด treinta y siete
38 สามสิบแปด treinta y ocho
39 สามสิบเก้า treinta y nueve
40 สี่สิบ cuarenta
41 สี่สิบเอ็ด cuarenta y uno
42 สี่สิบสอง cuarenta y dos
43 สี่สิบสาม cuarenta y tres
44 สี่สิบสี่ cuarenta y cuatro
45 สี่สิบห้า cuarenta y cinco
46 สี่สิบหก cuarenta y seis
47 สี่สิบเจ็ด cuarenta y siete
48 สี่สิบแปด cuarenta y ocho
49 สี่สิบเก้า cuarenta y nueve
50 ห้าสิบ cincuenta
51 ห้าสิบเอ็ด cincuenta y uno
52 ห้าสิบสอง cincuenta y dos
53 ห้าสิบสาม cincuenta y tres
54 ห้าสิบสี่ cincuenta y cuatro
55 ห้าสิบห้า cincuenta y cinco
56 ห้าสิบหก cincuenta y seis
57 ห้าสิบเจ็ด cincuenta y siete
58 ห้าสิบแปด cincuenta y ocho
59 ห้าสิบเก้า cincuenta y nueve
60 หกสิบ sesenta
61 หกสิบเอ็ด sesenta y uno
62 หกสิบสอง sesenta y dos
63 หกสิบสาม sesenta y tres
64 หกสิบสี่ sesenta y cuatro
65 หกสิบห้า sesenta y cinco
66 หกสิบหก sesenta y seis
67 หกสิบเจ็ด sesenta y siete
68 หกสิบแปด sesenta y ocho
69 หกสิบเก้า sesenta y nueve
70 เจ็ดสิบ setenta
71 เจ็ดสิบเอ็ด setenta y uno
72 เจ็ดสิบสอง setenta y dos
73 เจ็ดสิบสาม setenta y tres
74 เจ็ดสิบสี่ setenta y cuatro
75 เจ็ดสิบห้า setenta y cinco
76 เจ็ดสิบหก setenta y seis
77 เจ็ดสิบเจ็ด setenta y siete
78 เจ็ดสิบแปด setenta y ocho
79 เจ็ดสิบเก้า setenta y nueve
80 แปดสิบ ochenta
81 แปดสิบเอ็ด ochenta y uno
82 แปดสิบสอง ochenta y dos
83 แปดสิบสาม ochenta y tres
84 แปดสิบสี่ ochenta y cuatro
85 แปดสิบห้า ochenta y cinco
86 แปดสิบหก ochenta y seis
87 แปดสิบเจ็ด ochenta y siete
88 แปดสิบแปด ochenta y ocho
89 แปดสิบเก้า ochenta y nueve
90 เก้าสิบ noventa
91 เก้าสิบเอ็ด noventa y uno
92 เก้าสิบสอง noventa y dos
93 เก้าสิบสาม noventa y tres
94 เก้าสิบสี่ noventa y cuatro
95 เก้าสิบห้า noventa y cinco
96 เก้าสิบหก noventa y seis
97 เก้าสิบเจ็ด noventa y siete
98 เก้าสิบแปด noventa y ocho
99 เก้าสิบเก้า noventa y nueve
100 หนึ่งร้อย cien

Comments

Loading Comments