# ภาษาไทย ภาษาสโลวัก Sound
0 ศูนย์ Nula
1 หนึ่ง Jeden
2 สอง Dva
3 สาม Tri
4 สี่ Štyri
5 ห้า Päť
6 หก Šesť
7 เจ็ด Sedem
8 แปด Osem
9 เก้า Deväť
10 สิบ Desať
11 สิบเอ็ด Jedenásť
12 สิบสอง Dvanásť
13 สิบสาม Trinásť
14 สิบสี่ Štrnásť
15 สิบห้า Pätnásť
16 สิบหก Šestnásť
17 สิบเจ็ด Sedemnásť
18 สิบแปด Osemnásť
19 สิบเก้า Devätnásť
20 ยี่สิบ Dvadsať
21 ยี่สิบเอ็ด Dvadsaťjeden
22 ยี่สิบสอง Dvadsaťdva
23 ยี่สิบสาม Dvadsaťtri
24 ยี่สิบสี่ Dvadsaťštyri
25 ยี่สิบห้า Dvadsaťpäť
26 ยี่สิบหก Dvadsaťšesť
27 ยี่สิบเจ็ด Dvadsaťsedem
28 ยี่สิบแปด Dvadsaťosem
29 ยี่สิบเก้า Dvadsaťdeväť
30 สามสิบ Tridsať
31 สามสิบเอ็ด Tridsaťjeden
32 สามสิบสอง Tridsaťdva
33 สามสิบสาม Tridsaťtri
34 สามสิบสี่ Tridsaťštyri
35 สามสิบห้า Tridsaťpäť
36 สามสิบหก Tridsaťšesť
37 สามสิบเจ็ด Tridsaťsedem
38 สามสิบแปด Tridsaťosem
39 สามสิบเก้า Tridsaťdeväť
40 สี่สิบ Štyridsať
41 สี่สิบเอ็ด Štyridsaťjeden
42 สี่สิบสอง Štyridsaťdva
43 สี่สิบสาม Štyridsaťdva
44 สี่สิบสี่ Štyridsaťštyri
45 สี่สิบห้า Štyridsaťpäť
46 สี่สิบหก Štyridsaťšesť
47 สี่สิบเจ็ด Štyridsaťsedem
48 สี่สิบแปด Štyridsaťosem
49 สี่สิบเก้า Štyridsaťdeväť
50 ห้าสิบ Päťdesiat
51 ห้าสิบเอ็ด Päťdesiatjeden
52 ห้าสิบสอง Päťdesiatdva
53 ห้าสิบสาม Päťdesiattri
54 ห้าสิบสี่ Päťdesiatštyri
55 ห้าสิบห้า Päťdesiatpäť
56 ห้าสิบหก Päťdesiatšesť
57 ห้าสิบเจ็ด Päťdesiatsedem
58 ห้าสิบแปด Päťdesiatosem
59 ห้าสิบเก้า Päťdesiatdeväť
60 หกสิบ Šesťdesiat
61 หกสิบเอ็ด Šesťdesiatjeden
62 หกสิบสอง Šesťdesiatdva
63 หกสิบสาม Šesťdesiattri
64 หกสิบสี่ Šesťdesiatštyri
65 หกสิบห้า Šesťdesiatpäť
66 หกสิบหก Šesťdesiatšesť
67 หกสิบเจ็ด Šesťdesiatsedem
68 หกสิบแปด Šesťdesiatosem
69 หกสิบเก้า Šesťdesiatdeväť
70 เจ็ดสิบ Sedemdesiat
71 เจ็ดสิบเอ็ด Sedemdesiatjeden
72 เจ็ดสิบสอง Sedemdesiatdva
73 เจ็ดสิบสาม Sedemdesiattri
74 เจ็ดสิบสี่ Sedemdesiatštyri
75 เจ็ดสิบห้า Sedemdesiatpäť
76 เจ็ดสิบหก Sedemdesiatšesť
77 เจ็ดสิบเจ็ด Sedemdesiatsedem
78 เจ็ดสิบแปด Sedemdesiatosem
79 เจ็ดสิบเก้า Sedemdesiatdeväť
80 แปดสิบ Osemdesiat
81 แปดสิบเอ็ด Osemdesiatjeden
82 แปดสิบสอง Osemdesiatdva
83 แปดสิบสาม Osemdesiattri
84 แปดสิบสี่ Osemdesiatštyri
85 แปดสิบห้า Osemdesiatpäť
86 แปดสิบหก Osemdesiatšesť
87 แปดสิบเจ็ด Osemdesiatsedem
88 แปดสิบแปด Osemdesiatosem
89 แปดสิบเก้า Osemdesiatdeväť
90 เก้าสิบ Deväťdesiat
91 เก้าสิบเอ็ด Deväťdesiatjeden
92 เก้าสิบสอง Deväťdesiatdva
93 เก้าสิบสาม Deväťdesiattri
94 เก้าสิบสี่ Deväťdesiatštyri
95 เก้าสิบห้า Deväťdesiatpäť
96 เก้าสิบหก Deväťdesiatšesť
97 เก้าสิบเจ็ด Deväťdesiatsedem
98 เก้าสิบแปด Deväťdesiatosem
99 เก้าสิบเก้า Deväťdesiatdeväť
100 หนึ่งร้อย Sto

Comments

Loading Comments