# ภาษาไทย ภาษาสวีเดน Sound
0 ศูนย์ noll
1 หนึ่ง ett
2 สอง två
3 สาม tre
4 สี่ fyra
5 ห้า fem
6 หก sex
7 เจ็ด sju
8 แปด åtta
9 เก้า nio
10 สิบ tio
11 สิบเอ็ด elva
12 สิบสอง tolv
13 สิบสาม tretton
14 สิบสี่ fjorton
15 สิบห้า femton
16 สิบหก sexton
17 สิบเจ็ด sjutton
18 สิบแปด arton
19 สิบเก้า nitton
20 ยี่สิบ tjugo
21 ยี่สิบเอ็ด tjugoett
22 ยี่สิบสอง tjugotvå
23 ยี่สิบสาม tjugotre
24 ยี่สิบสี่ tjugofyra
25 ยี่สิบห้า tjugofem
26 ยี่สิบหก tjugosex
27 ยี่สิบเจ็ด tjugosju
28 ยี่สิบแปด tjugoåtta
29 ยี่สิบเก้า tjugonio
30 สามสิบ trettio
31 สามสิบเอ็ด trettioett
32 สามสิบสอง trettiotvå
33 สามสิบสาม trettiotre
34 สามสิบสี่ trettiofyra
35 สามสิบห้า trettiofem
36 สามสิบหก trettiosex
37 สามสิบเจ็ด trettiosju
38 สามสิบแปด trettioåtta
39 สามสิบเก้า trettionio
40 สี่สิบ fyrtio
41 สี่สิบเอ็ด fyrtioett
42 สี่สิบสอง fyrtiotvå
43 สี่สิบสาม fyrtiotre
44 สี่สิบสี่ fyrtiofyra
45 สี่สิบห้า fyrtiofem
46 สี่สิบหก fyrtiosex
47 สี่สิบเจ็ด fyrtiosju
48 สี่สิบแปด fyrtiåtta
49 สี่สิบเก้า fyrtionio
50 ห้าสิบ femtio
51 ห้าสิบเอ็ด femtioett
52 ห้าสิบสอง femtiotvå
53 ห้าสิบสาม femtiotre
54 ห้าสิบสี่ femtiofyra
55 ห้าสิบห้า femtiofem
56 ห้าสิบหก femtiosex
57 ห้าสิบเจ็ด femtiosju
58 ห้าสิบแปด femtioåtta
59 ห้าสิบเก้า femtionio
60 หกสิบ sextio
61 หกสิบเอ็ด sextioett
62 หกสิบสอง sextiotvå
63 หกสิบสาม sextiotre
64 หกสิบสี่ sextiofyra
65 หกสิบห้า sextiofem
66 หกสิบหก sextiosex
67 หกสิบเจ็ด sextiosju
68 หกสิบแปด sextioåtta
69 หกสิบเก้า sextionio
70 เจ็ดสิบ sjuttio
71 เจ็ดสิบเอ็ด sjuttioett
72 เจ็ดสิบสอง sjuttiotvå
73 เจ็ดสิบสาม sjuttiotre
74 เจ็ดสิบสี่ sjuttiofyra
75 เจ็ดสิบห้า sjuttiofem
76 เจ็ดสิบหก sjuttiosex
77 เจ็ดสิบเจ็ด sjuttiosju
78 เจ็ดสิบแปด sjuttioåtta
79 เจ็ดสิบเก้า sjuttionio
80 แปดสิบ åttio
81 แปดสิบเอ็ด åttoiett
82 แปดสิบสอง åttiotvå
83 แปดสิบสาม åttiotre
84 แปดสิบสี่ åttiofyra
85 แปดสิบห้า åttiofem
86 แปดสิบหก åttiosex
87 แปดสิบเจ็ด åttiosju
88 แปดสิบแปด åttioåtta
89 แปดสิบเก้า åttionio
90 เก้าสิบ nittio
91 เก้าสิบเอ็ด nittioett
92 เก้าสิบสอง nittiotvå
93 เก้าสิบสาม nittiotre
94 เก้าสิบสี่ nittiofyra
95 เก้าสิบห้า nittiofem
96 เก้าสิบหก nittiosex
97 เก้าสิบเจ็ด nittiosju
98 เก้าสิบแปด nittioåtta
99 เก้าสิบเก้า nittionio
100 หนึ่งร้อย hundra

Comments

Loading Comments