# ภาษาไทย ภาษาตุรกี Sound
0 ศูนย์ Sıfır
1 หนึ่ง Bir
2 สอง Iki
3 สาม Üç
4 สี่ Dört
5 ห้า Beş
6 หก Altı
7 เจ็ด Yedi
8 แปด Sekiz
9 เก้า Dokuz
10 สิบ On
11 สิบเอ็ด On bir
12 สิบสอง On iki
13 สิบสาม On üç
14 สิบสี่ On dört
15 สิบห้า On beş
16 สิบหก On altı
17 สิบเจ็ด On yedi
18 สิบแปด On sekiz
19 สิบเก้า On dokuz
20 ยี่สิบ Yirmi
21 ยี่สิบเอ็ด Yirmi bir
22 ยี่สิบสอง Yirmi iki
23 ยี่สิบสาม Yirmi üç
24 ยี่สิบสี่ Yirmi dört
25 ยี่สิบห้า Yirmi beş
26 ยี่สิบหก Yirmi altı
27 ยี่สิบเจ็ด Yirmi yedi
28 ยี่สิบแปด Yirmi sekiz
29 ยี่สิบเก้า Yirmi dokuz
30 สามสิบ Otuz
31 สามสิบเอ็ด Otuz bir
32 สามสิบสอง Otuz iki
33 สามสิบสาม Otuz üç
34 สามสิบสี่ Otuz dört
35 สามสิบห้า Otuz beş
36 สามสิบหก Otuz altı
37 สามสิบเจ็ด Otuz yedi
38 สามสิบแปด Otuz sekiz
39 สามสิบเก้า Otuz dokuz
40 สี่สิบ Kırk
41 สี่สิบเอ็ด Kırk bir
42 สี่สิบสอง Kırk iki
43 สี่สิบสาม Kırk üç
44 สี่สิบสี่ Kırk dört
45 สี่สิบห้า Kırk beş
46 สี่สิบหก Kırk altı
47 สี่สิบเจ็ด Kırk yedi
48 สี่สิบแปด Kırk sekiz
49 สี่สิบเก้า Kırk dokuz
50 ห้าสิบ Elli
51 ห้าสิบเอ็ด Elli bir
52 ห้าสิบสอง Elli iki
53 ห้าสิบสาม Elli üç
54 ห้าสิบสี่ Elli dört
55 ห้าสิบห้า Elli beş
56 ห้าสิบหก Elli altı
57 ห้าสิบเจ็ด Elli yedi
58 ห้าสิบแปด Elli sekiz
59 ห้าสิบเก้า Elli dokuz
60 หกสิบ Altmış
61 หกสิบเอ็ด Altmış bir
62 หกสิบสอง Altmış iki
63 หกสิบสาม Altmış üç
64 หกสิบสี่ Altmış dört
65 หกสิบห้า Altmış beş
66 หกสิบหก Altmış altı
67 หกสิบเจ็ด Altmış yedi
68 หกสิบแปด Altmış sekiz
69 หกสิบเก้า Altmış dokuz
70 เจ็ดสิบ Yetmiş
71 เจ็ดสิบเอ็ด Yetmiş bir
72 เจ็ดสิบสอง Yetmiş iki
73 เจ็ดสิบสาม Yetmiş üç
74 เจ็ดสิบสี่ Yetmiş dört
75 เจ็ดสิบห้า Yetmiş beş
76 เจ็ดสิบหก Yetmiş altı
77 เจ็ดสิบเจ็ด Yetmiş yedi
78 เจ็ดสิบแปด Yetmiş sekiz
79 เจ็ดสิบเก้า Yetmiş dokuz
80 แปดสิบ Seksen
81 แปดสิบเอ็ด Seksen bir
82 แปดสิบสอง Seksen iki
83 แปดสิบสาม Seksen üç
84 แปดสิบสี่ Seksen dört
85 แปดสิบห้า Seksen beş
86 แปดสิบหก Seksen altı
87 แปดสิบเจ็ด Seksen yedi
88 แปดสิบแปด Seksen sekiz
89 แปดสิบเก้า Seksen dokuz
90 เก้าสิบ Doksan
91 เก้าสิบเอ็ด Doksan bir
92 เก้าสิบสอง Doksan iki
93 เก้าสิบสาม Doksan üç
94 เก้าสิบสี่ Doksan dört
95 เก้าสิบห้า Doksan beş
96 เก้าสิบหก Doksan altı
97 เก้าสิบเจ็ด Doksan yedi
98 เก้าสิบแปด Doksan sekiz
99 เก้าสิบเก้า Doksan dokuz
100 หนึ่งร้อย Yüz

Comments

Loading Comments