# ภาษาไทย ภาษายูเครน Sound
0 ศูนย์ нулю
1 หนึ่ง один
2 สอง два
3 สาม три
4 สี่ чотири
5 ห้า п’ять
6 หก шість
7 เจ็ด сім
8 แปด вісім
9 เก้า дев’ять
10 สิบ десять
11 สิบเอ็ด одинадцять
12 สิบสอง дванадцять
13 สิบสาม тринадцять
14 สิบสี่ чотирнадцять
15 สิบห้า п'ятнадцять
16 สิบหก шістнадцять
17 สิบเจ็ด сімнадцять
18 สิบแปด вісімнадцять
19 สิบเก้า дев'ятнадцять
20 ยี่สิบ двадцять
21 ยี่สิบเอ็ด двадцять один
22 ยี่สิบสอง двадцять два
23 ยี่สิบสาม двадцять три
24 ยี่สิบสี่ двадцять чотири
25 ยี่สิบห้า двадцять п'ять
26 ยี่สิบหก двадцять шість
27 ยี่สิบเจ็ด двадцять сім
28 ยี่สิบแปด двадцять вісім
29 ยี่สิบเก้า двадцять дев'ять
30 สามสิบ тридцять
31 สามสิบเอ็ด тридцять один
32 สามสิบสอง тридцять два
33 สามสิบสาม тридцять три
34 สามสิบสี่ тридцять чотири
35 สามสิบห้า тридцять п'ять
36 สามสิบหก тридцять шість
37 สามสิบเจ็ด тридцять сім
38 สามสิบแปด тридцять вісім
39 สามสิบเก้า тридцять дев'ять
40 สี่สิบ сорок
41 สี่สิบเอ็ด сорок один
42 สี่สิบสอง сорок два
43 สี่สิบสาม сорок три
44 สี่สิบสี่ сорок чотири
45 สี่สิบห้า сорок п'ять
46 สี่สิบหก сорок шість
47 สี่สิบเจ็ด сорок сім
48 สี่สิบแปด сорок вісім
49 สี่สิบเก้า сорок дев'ять
50 ห้าสิบ п'ятдесят
51 ห้าสิบเอ็ด п'ятдесят один
52 ห้าสิบสอง п'ятдесят два
53 ห้าสิบสาม п'ятдесят три
54 ห้าสิบสี่ п'ятдесят чотири
55 ห้าสิบห้า п'ятдесят п'ять
56 ห้าสิบหก п'ятдесят шість
57 ห้าสิบเจ็ด п'ятдесят сім
58 ห้าสิบแปด п'ятдесят вісім
59 ห้าสิบเก้า п'ятдесят дев'ять
60 หกสิบ шістдесят
61 หกสิบเอ็ด шістдесят один
62 หกสิบสอง шістдесят два
63 หกสิบสาม шістдесят три
64 หกสิบสี่ шістдесят чотири
65 หกสิบห้า шістдесят п'ять
66 หกสิบหก шістдесят шість
67 หกสิบเจ็ด шістдесят сім
68 หกสิบแปด шістдесят вісім
69 หกสิบเก้า шістдесят дев'ять
70 เจ็ดสิบ сімдесят
71 เจ็ดสิบเอ็ด сімдесят один
72 เจ็ดสิบสอง сімдесят два
73 เจ็ดสิบสาม сімдесят три
74 เจ็ดสิบสี่ сімдесят чотири
75 เจ็ดสิบห้า сімдесят п'ять
76 เจ็ดสิบหก сімдесят шість
77 เจ็ดสิบเจ็ด сімдесят сім
78 เจ็ดสิบแปด сімдесят вісім
79 เจ็ดสิบเก้า сімдесят дев'ять
80 แปดสิบ вісімдесят
81 แปดสิบเอ็ด вісімдесят один
82 แปดสิบสอง вісімдесят два
83 แปดสิบสาม вісімдесят три
84 แปดสิบสี่ вісімдесят чотири
85 แปดสิบห้า вісімдесят п'ять
86 แปดสิบหก вісімдесят шість
87 แปดสิบเจ็ด вісімдесят сім
88 แปดสิบแปด вісімдесят вісім
89 แปดสิบเก้า вісімдесят дев'ять
90 เก้าสิบ дев'яносто
91 เก้าสิบเอ็ด дев'яносто один
92 เก้าสิบสอง дев'яносто два
93 เก้าสิบสาม дев'яносто три
94 เก้าสิบสี่ дев'яносто чотири
95 เก้าสิบห้า дев'яносто п'ять
96 เก้าสิบหก дев'яносто шість
97 เก้าสิบเจ็ด дев'яносто сім
98 เก้าสิบแปด дев'яносто вісім
99 เก้าสิบเก้า дев'яносто дев'ять
100 หนึ่งร้อย Сто

Comments

Loading Comments