Çekçe sayılar

Çekçe sayılar

#TürkçeÇekçeSound
0Sıfırnula
1Birjedna
2Ikidvě
3Üçtři
4Dörtčtyři
5Beşpět
6Altıšest
7Yedisedm
8Sekizosm
9Dokuzdevět
10Ondeset
11On birjedenáct
12On ikidvanáct
13On üçtřináct
14On dörtčtrnáct
15On beşpatnáct
16On altıšestnáct
17On yedisedmnáct
18On sekizosmnáct
19On dokuzdevatenáct
20Yirmidvacet
21Yirmi birdvacet jedna
22Yirmi ikidvacet dva
23Yirmi üçdvacet tři
24Yirmi dörtdvacet čtyři
25Yirmi beşdvacet pět
26Yirmi altıdvacet šest
27Yirmi yedidvacet sedm
28Yirmi sekizdvacet osm
29Yirmi dokuzdvacet devět
30Otuztřicet
31Otuz birtřicet jedna
32Otuz ikitřicet dva
33Otuz üçtřicet tři
34Otuz dörttřicet čtyři
35Otuz beştřicet pět
36Otuz altıtřicet šest
37Otuz yeditřicet sedm
38Otuz sekiztřicet osm
39Otuz dokuztřicet devět
40Kırkčtyřicet
41Kırk birčtyřicet jedna
42Kırk ikičtyřicet dva
43Kırk üçčtyřicet tři
44Kırk dörtčtyřicet čtyři
45Kırk beşčtyřicet pět
46Kırk altıčtyřicet šest
47Kırk yedičtyřicet sedm
48Kırk sekizčtyřicet osm
49Kırk dokuzčtyřicet devět
50Ellipadesát
51Elli birpadesát jedna
52Elli ikipadesát dva
53Elli üçpadesát tři
54Elli dörtpadesát čtyři
55Elli beşpadesát pět
56Elli altıpadesát šest
57Elli yedipadesát sedm
58Elli sekizpadesát osm
59Elli dokuzpadesát devět
60Altmışšedesát
61Altmış biršedesát jedna
62Altmış ikišedesát dva
63Altmış üçšedesát tři
64Altmış dörtšedesát čtyři
65Altmış beşšedesát pět
66Altmış altıšedesát šest
67Altmış yedišedesát sedm
68Altmış sekizšedesát osm
69Altmış dokuzšedesát devět
70Yetmişsedmdesát
71Yetmiş birsedmdesát jedna
72Yetmiş ikisedmdesát dva
73Yetmiş üçsedmdesát tři
74Yetmiş dörtsedmdesát čtyři
75Yetmiş beşsedmdesát pět
76Yetmiş altısedmdesát šest
77Yetmiş yedisedmdesát sedm
78Yetmiş sekizsedmdesát osm
79Yetmiş dokuzsedmdesát devět
80Seksenosmdesát
81Seksen birosmdesát jedna
82Seksen ikiosmdesát dva
83Seksen üçosmdesát tři
84Seksen dörtosmdesát čtyři
85Seksen beşosmdesát pět
86Seksen altıosmdesát šest
87Seksen yediosmdesát sedm
88Seksen sekizosmdesát osm
89Seksen dokuzosmdesát devět
90Doksandevadesát
91Doksan birdevadesát jedna
92Doksan ikidevadesát dva
93Doksan üçdevadesát tři
94Doksan dörtdevadesát čtyři
95Doksan beşdevadesát pět
96Doksan altıdevadesát šest
97Doksan yedidevadesát sedm
98Doksan sekizdevadesát osm
99Doksan dokuzdevadesát devět
100Yüzsto

Comments

Loading Comments