Gujaratiyadagi raqamlar

Gujaratiyadagi raqamlar

0
શૂન્ય
no'l
1
એક
bir
2
બે
ikki
3
ત્રણ
uch
4
ચાર
to'rt
5
પાંચ
besh
6
olti
7
સાત
yetti
8
આઠ
sakkiz
9
નવ
to'qqiz
10
દસ
o'n
11
અગિયાર
o'n bir
12
બાર
o'n ikki
13
તેર
o'n uch
14
ચૌદ
o'n to'rt
15
પંદર
o'n besh
16
સોળ
o'n olti
17
સત્તર
o'n yetti
18
અઢાર
o'n sakkiz
19
ઓગણિસ
o'n to'qqiz
20
વીસ
yigirma
21
એકવીસ
yigirma bir
22
બાવીસ
yigirma ikki
23
તેવીસ
yigirma uch
24
ચોવીસ
yigirma to'rt
25
પચ્ચીસ
yigirma besh
26
છવીસ
yigirma olti
27
સત્તાવીસ
yigirma yetti
28
અઠ્ઠાવીસ
yigiıma sakkiz
29
ઓગણત્રીસ
yigirına to'qqiz
30
ત્રીસ
o'ttiz
31
એકત્રીસ
o'ttiz bir
32
બત્રીસ
o'ttiz ikki
33
તેત્રીસ
o'ttiz uch
34
ચોત્રીસ
o'ttiz to'rt
35
પાંત્રીસ
o'ttiz besh
36
છત્રીસ
o'ttiz olti
37
સડત્રીસ
o'ttiz yetti
38
અડત્રીસ
o'ttiz sakkiz
39
ઓગણચાલીસ
o'ttiz to'qqiz
40
ચાલીસ
qirq
41
એકતાલીસ
qirq bir
42
બેતાલીસ
qirq ikki
43
ત્રેતાલીસ
qirq uch
44
ચુંમાલીસ
qirq to'rt
45
પિસ્તાલીસ
qirq besh
46
છેતાલીસ
qirq olti
47
સુડતાલીસ
qirq yetti
48
અડતાલીસ
qirq sakkiz
49
ઓગણપચાસ
qirq to'qqiz
50
પચાસ
ellik
51
એકાવન
ellik bir
52
બાવન
ellik ikki
53
ત્રેપન
ellik uch
54
ચોપન
ellik to'rt
55
પંચાવન
ellik besh
56
છપ્પન
ellik olti
57
સત્તાવન
ellik yetti
58
અઠ્ઠાવન
ellik sakkiz
59
ઓગણસાઠ
ellik to'qqiz
60
સાઈઠ
oltmish
61
એકસઠ
oltmish bir
62
બાસઠ
oltmish ikki
63
ત્રેસઠ
oltmish uch
64
ચોસઠ
oltmish to'rt
65
પાંસઠ
oltmish besh
66
છાસઠ
oltmish olti
67
સડસઠ
oltmish yetti
68
અડસઠ
oltmish sakkiz
69
અગણોસિત્તેર
oltmish to'qqiz
70
સિત્તેર
yetmish
71
એકોતેર
yetmish bir
72
બોતેર
yetmish ikki
73
તોતેર
yetmish uch
74
ચુમોતેર
yetmish to'rt
75
પંચોતેર
yetmish besh
76
છોતેર
yetmish olti
77
સિત્યોતેર
yetmish yetti
78
ઇઠ્યોતેર
yetmish sakkiz
79
ઓગણાએંસી
yetmish to'qqiz
80
એંસી
sakson
81
એક્યાસી
sakson bir
82
બ્યાસી
sakson ikki
83
ત્યાસી
sakson uch
84
ચોર્યાસી
sakson to'rt
85
પંચાસી
sakson besh
86
છ્યાસી
sakson olti
87
સિત્યાસી
sakson yetti
88
ઈઠ્યાસી
sakson sakkiz
89
નેવ્યાસી
sakson to'qqiz
90
નેવું
to'qson
91
એકાણું
to'qson bir
92
બાણું
to'qson ikki
93
ત્રાણું
to'qson uch
94
ચોરાણું
to'qson to'rt
95
પંચાણું
to'qson besh
96
છન્નું
to'qson olti
97
સત્તાણું
to'qson yetti
98
અઠ્ઠાણું
to'qson sakkiz
99
નવ્વાણું
to'qson to'qqiz
100
સો
bir yuz

Comments

Loading Comments